Concept raadsprogramma en wethouders-kandidaten Oisterwijk bekend

Kandidaat-wethouder voor PGB: Dion Dankers

Samen werken aan de Parel in ’t Groen is de titel van het raadsprogramma 2018-2021, dat in concept gereed is en vanaf vandaag te raadplegen is via de website van de gemeente Oisterwijk. Het raadsprogramma is het resultaat van gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Oisterwijk, die de afgelopen weken onder leiding van informateur Piet de Kroon hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad bespreekt het raadsprogramma in de raadsvergadering op 17 mei. In deze raadsvergadering worden ook de wethouders benoemd. De heren Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit worden voorgedragen als wethouders.

Download het concept ‘Raadsprogramma 2018-2021’ >>

Gesprekken informateur

Begin april is informateur Piet de Kroon aan de slag gegaan met de verkenningen om te komen tot een raadsprogramma. De afgelopen weken hebben de vijf politieke partijen PGB, PrO, AB, VVD en CDA daarvoor constructief overleg gevoerd. Het is de eerste stap die de partijen hebben gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat was een gezamenlijke zoektocht die uiteindelijk heeft geleid tot een raadsprogramma dat door de onderhandelaars is teruggelegd bij de eigen achterban. Het programma wordt ondersteund door de partijen PGB, PrO, AB en CDA. Binnen de achterban van de VVD bestaat onvoldoende draagvlak, dit heeft vooral te maken met het financiële kader.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma is geen dichtgetimmerd akkoord maar een programma op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het politieke debat in de raad, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan. De partijen hebben vooral ook niet alles willen vastleggen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibel in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners. In het raadsprogramma zijn over de volgende thema’s inhoudelijke en / of procesafspraken gemaakt:

 • Wonen
 • Duurzaamheid
 • (Intensieve) Veehouderij
 • Sociaal Domein
 • Verkeer en parkeren
 • Financiën
 • Dienstverlenende gemeente
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Regionale samenwerking
 • Cultuurcentra
 • Parel in ’t groen
 • Lokale economie
 • Veiligheid
 • Omgevingswet
 • Een nieuwe koers – uitgangspunten

Vervolg

Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma aan de inwoners te presenteren en met hen daarover in gesprek te gaan. Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.

Nieuw college

De informateur heeft tevens met alle politieke partijen gesprekken gevoerd over de invulling van het college. Op basis van deze gesprekken heeft hij geadviseerd om een college te vormen van de drie grootste partijen: PGB, PrO en AB.

Dit heeft geleid tot het voordragen van de volgende wethouders-kandidaten:
• De heer Dion Dankers – PGB
• De heer Jan de Laat – PrO
• De heer Peter Smit – AB
De wethouders worden in de raadsvergadering van 17 mei benoemd.