Een bewogen raad in Oisterwijk: een vergadering met 2 gezichten

De raadsvergadering van 15 november was er een met twee gezichten. We begonnen met de behandeling van twee bestemmingsplannen maar iedereen zat eigenlijk te wachten op het door PrO ingebrachte onderwerp. PrO wilde een verklaring afleggen over het proces van benoeming van de derde wethouder. Zoals inmiddels bekend hadden PGB, AB en CDA aangegeven de voordracht niet te kunnen steunen.

Bouwen en duurzaamheid

Op de agenda stonden de bestemmingsplannen Korenkwartier en Nijverheidsweg-Oost. Twee mooie plannen. Op ons verzoek gaat de wethouder voor Korenkwartier nog overleggen of de koopprijs van een aantal huizen op een maximum van 220.000 / 230.000 gezet kan worden. Liever hadden wij koopprijzen gezien die nog lager zijn, maar dat is geen haalbare kaart. De aanpassing van het plan Nijverheidsweg-Oost hebben wij ook gesteund, met ook hier het verzoek te kijken naar de betaalbaarheid van zowel huur als koop. Slotsom is dat deze plannen uitgevoerd gaan worden, waarmee hopelijk weer een aantal van onze inwoners een eigen huis kunnen vinden!

Verder waren er bij de behandeling van de begroting  nog een aantal moties doorgeschoven. Al deze moties zijn met onze steun aangenomen. Het gaat hier om een motie waarmee het college wordt gevraagd minimaal 35% van het totaal te bouwen woningen in het goedkope segment te laten vallen, een motie waarin het college wordt opgeroepen bij de aanschaf van nieuwe voertuigen te kiezen voor duurzaamheid en een motie waarin ruimte wordt gevraagd voor het ondersteunen van de isolatie van oude huizen. Wij denken dat deze besluiten helpen onze gemeente duurzamer te maken.

Verklaring vacature wethouder

Vooraf was afgesproken het bij het onderwerp ‘verklaring vacature wethouder’ niet over personen te hebben. Groot was dan ook onze teleurstelling toen bleek dat PrO in hun verklaring wel degelijk over personen sprak. PrO verweet de burgemeester in het openbaar van het lekken van de naam van de kandidaat van PrO en van het negatief ‘framen’ van de kandidaat. Dat is een stevige beschuldiging waar een stevige onderbouwing bij hoort. Die onderbouwing hebben wij in de verklaring niet gehoord. Het is in onze beleving goed gebruik dergelijke gevoelige zaken in het presidium te bespreken om beschadiging van personen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook voor personen met een openbare functie geldt immers dat ze onschuldig zijn tot het tegendeel bewezen is. Voor de duidelijkheid, op basis van de aan PGB bekende feiten zien wij geen grond voor een dergelijke beschuldiging.

PrO gaf ook aan dat ze een gebrek aan transparantie hebben ervaren bij de andere partijen, over de redenen van het niet steunen van de voordracht. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch heeft echter op twee momenten aangeboden persoonlijk een toelichting te geven. Van die mogelijkheid heeft PrO geen gebruik gemaakt.

Het was duidelijk dat PrO zich tekortgedaan voelde. Daar hebben wij begrip voor. Ook voor ons was het geen makkelijke beslissing. We zijn wel blij dat PrO het raadsprogramma blijft steunen. Dat ze zich scherper willen profileren is prima, dat is ook het idee achter het raadsprogramma. Niet vooraf dichtregelen maar in de raad de discussie voeren. Te beginnen met het uitgestelde interpellatiedebat over The Inside. Wij zullen daar in elk geval met een motie komen om kruimelgevallenbeleid op te stellen. Zoals de raad bij de vergunningverlening buitenspel is gehouden, mag niet meer voorkomen!

Carlo van Esch
Roel van den Bersselaar