Laatste raad: visie Nijverheidsweg en meer

Op 2 juli vond de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie plaats. Een raad met een volle agenda, waar ook een aantal belangrijke besluiten werden genomen.

Gebiedsvisie Nijverheidsweg

De gebiedsvisie Nijverheidsweg gaat over het transformeren van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de noordkant van de KVL-wijk naar woningbouw. PGB vindt dat een goede ontwikkeling. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch diende, gesteund door een aantal andere partijen, wel een motie in om de overgang tussen het woongedeelte tussen de Sprendlingenstraat en de Nijverheidsweg en de bedrijvigheid tussen de Kerkhovensestraat en de Bedrijfsweg geleidelijk te laten verlopen. Volgens het huidige bestemmingsplan mogen er tussen de Kerkhovensestraat en de Sprendlingenstraat grote bedrijfsgebouwen worden gezet. Wij vinden op die plek kleinschaligere bedrijfsgebouwen, met een bedrijfswoning, een betere keus. Daarnaast is duidelijk dat de ondernemers zich terecht zorgen maken over wat de visie betekent voor hun bedrijf. Daarom vragen wij het college zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in onze gemeente. Download de gebiedsvisie (website gemeente) >>

Jaarrekening

Ook de jaarrekening 2019 kwam aan bod. Het is duidelijk dat onze gemeente financieel nog steeds in zwaar weer zit. Het is ook duidelijk dat dat vooral ligt aan de kosten voor Wmo en Jeugdzorg. Het aantal mensen dat gebruik maakt van deze zorg neemt nog steeds toe, terwijl vanuit het Rijk juist minder geld beschikbaar komt. Daarom is het goed dat er, samen met de andere gemeenten waarmee wordt samengewerkt, gekeken wordt naar maatregelen om de kosten te beperken. Los daarvan wees ons raadslid Roel van den Bersselaar er wel op dat er toezeggingen zijn gedaan aan Roef en inzake de Dorpspomp. Hij gaf aan dat PGB bij de begroting zeker gaat kijken hoe deze toezeggingen nagekomen kunnen worden.

Voorkeursrecht

Tot slot stemde de raad in met het vestigen van voorkeursrecht op de gronden op Oostelvoortjes en Pannenschuur VI. Daarmee houdt de gemeente de mogelijkheid gronden in die gebieden te kopen en daar hoognodige woningen te realiseren.

Wilt u reageren op een onderwerp of ons iets meegeven? Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of via Facebook.

Roel vd Bersselaar

Raadslid PGB