PGB over Gebiedsvisie Nijverheidsweg

PGB-raadslid Marieke Moorman leidde het raadsforum over de Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg en omgeving © Tom Tacken

Op het Raadsplein van 28 november stond de Gebiedsvisie Nijverheidsweg op de agenda. Ons jonge raadslid Marieke Moorman leidde een goed gevulde raadszaal op een deskundige manier door de avond heen. Maar de discussie ging niet zo zeer over de transformatie van een deel van het bedrijventerrein ten noorden van KVL naar wonen, maar vooral over de mogelijke ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein aan de Bedrijfsweg. Hierna kunt u lezen wat PGB ervan vindt.

Inwoners betrekken!
Wat in de discussie vooral opviel, is dat inwoners en bedrijven zich onvoldoende betrokken voelen. Er is afgelopen half jaar gewerkt aan een visie, maar het is gewoonweg nog te vroeg om die door de gemeenteraad vast te laten stellen. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf daarom ook aan dat er eerst nog goed gesproken moet worden met alle betrokkenen, zodat hun opmerkingen en suggesties meegenomen kunnen worden in de gebiedsvisie.

Kerkhoven
In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat er ‘schuifruimte’ moet komen voor bedrijven die zouden willen verplaatsen. Daarvoor is blijkbaar de locatie Bedrijfsweg (tussen de Pannenschuurlaan en de Spreeuwenburgerweg) in beeld, die in eigendom is van de gemeente. Verschillende bewoners van Kerkhoven lieten echter weten overvallen te zijn door deze plannen. Dat geldt ook voor ons; als PGB vinden wij dat nog erg voorbarig!

KVL Noord

verbeelding bestemmingsplan 'KVL-terrein' met ligging plangebied (groene lijn)

Voor wat betreft de gebiedsvisie zelf, valt ons op dat de aanleiding ervan niet of nauwelijks terugkomt. En dat was de realisatie van een appartementencomplex aan de Nijverheidsweg.
Eerder hebben we als PGB aangegeven dat er eerst een totale visie op het gebied moest komen, waarbij ook naar de verkeersveiligheid en de privacy van de omwonenden gekeken moet worden. Dat komt in onze ogen nog onvoldoende uit de verf.

Ontwikkelscenario’s
Op zich staan wij positief tegenover de omzetting van een deel van het bedrijventerrein achter KVL naar wonen. Er is immers een grote behoefte aan betaalbare woningen. In de gebiedsvisie worden daarvoor 2 ontwikkelscenario’s geschetst. Het is ons echter niet helder voor welk scenario we kiezen. Ook daarover vinden wij dat er eerst duidelijkheid moet komen. En dat nog los van het feit dat er ook hier eerst nog een goed gesprek moet plaatsvinden met de bedrijven en omwonenden.

Hoe verder?
Op 12 december staat de gebiedsvisie op de agenda van de raad. Dan geven wij onze reactie op het stuk. Mocht u van tevoren nog opmerkingen en suggesties aan ons willen meegeven, stuur dan een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl. Of kom naar onze fractievergadering op 9 december (20.00 uur) in het raadhuis aan De Lind.

 

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)