PGB over Raadsplein

PGB-raadslid Marieke Moorman leidde het raadsforum over de Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg en omgeving © Tom Tacken

Tijdens het Raadsplein van 15 september ging het onder meer over Flexwonen, Schuldhulp, De  Noenes en Den Domp. Wilt u weten wat PGB daarvan vond, lees dan snel verder.

Flexwonen

fractievoorzitter Carlo van Esch

Het college heeft 4 locaties voorgesteld voor flexwoningen. Het gaat om De Scheerman (Moergestel), het Gildepad (Haaren) en Moergestelseweg en Nicolaas van Eschstraat (Oisterwijk). Doel is om versneld sociale huurwoningen te realiseren. Vanuit de omgeving van deze locaties zijn de nodige zorgen geuit. Dat levert een dilemma op, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Als PGB zien wij namelijk de noodzaak om snel extra woningen te bouwen. Maar wij vinden het ook belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met de buurt. Fijn dat de wethouder heeft aangegeven in gesprek te blijven met de omwonenden. Wat ons betreft kijken we breder dan alleen deze locaties, want de woningnood is hoog. De focus ligt nu op deze plekken, maar in een volgende fase komen ook andere weer in beeld.

Schuldhulp

raadslid Femke Pijnenburg
raadslid Femke Pijnenburg

Commissielid Thijs Reijnen en raadslid Femke Pijnenburg stelden een aantal vragen over het beleidsplan schuldhulpverlening. Hoe bereiken we bijvoorbeeld onze inwoners die schulden hebben of denken hiermee te maken gaan krijgen? De wethouder gaf aan dat dit loopt via Loket Wegwijs en het voorliggend veld met partijen zoals het Sociaal Huis. Daarnaast is er ook steeds beter contact met huisartsen en het onderwijs die inwoners door kunnen verwijzen naar Loket Wegwijs. Heb je vragen of hulp nodig op het gebied van zorg, wonen, werk, geldzaken en opvoeden? Neem dan contact op met Loket Wegwijs.

Noenes
Op vragen van Frans Smoorenburg antwoordde de wethouder dat de Nieuwe Beemdsteeg en de Oirbroeksesteeg zandpaden betreft die niet worden verhard, maar wel kuilvrij worden gemaakt. Op onze vraag naar het gebruikte verhardingsmateriaal  antwoordde de wethouder dat dit materiaal ook op andere plekken wordt gebruikt en voldoet aan de eisen.

Den Domp

commissielid Thijs Reijnen
commissielid Thijs Reijnen

Thijs Reijnen vroeg naar de stand van zaken rondom Den Domp. Wethouder Dankers gaf aan dat er een raadsinformatiebrief komt en op korte termijn een raadsvoorstel met plan van aanpak en een kredietaanvraag. Er zit dus voortgang in!

Fractie PGB (info@partijgemeentebelangen.nl)