PGB over raadsvergadering

In de laatste raadsvergadering voor het reces op 11 juli ging het vooral over de jaarrekening 2021. Daarnaast stelde PGB vragen over Flexwonen. Wil je hierover meer weten, dat lees je hierna.

Jaarrekening
De jaarrekening stond op de agenda. Roel v/d Bersselaar gaf namens PGB aan dat er in 2021 veel mooie zaken zijn gerealiseerd, zoals de bouw van 92 woningen en het meewerken aan principeverzoeken voor 305 woningen. Dat biedt perspectief. Maar zorgen zijn er ook, zo blijkt dat bingedrinken onder de jeugd sterk is toegenomen. Er blijft dus genoeg werk aan de winkel!

Overhevelen
Niet alle taken die voor 2021 gepland waren, konden worden uitgevoerd (onder meer door Corona). Daarom vroeg het college aan de raad om voor ruim 2 miljoen euro aan taken door te schuiven naar 2022. Dat is veel geld en we zitten al in juli. Wij stemden in met het doorschuiven maar geven met een (aangenomen) motie wel aan dat de raad daar in de toekomst veel eerder over moet kunnen beslissen.

Verkeersplan Moergestel
De raad heeft eerder het Verkeersplan Moergestel vastgesteld. Wij vinden dat er nog onvoldoende van gerealiseerd is. De verbreding van de A58 is ook verder uitgesteld, zodat een oplossing voor het sluipverkeer voorlopig niet in zicht is. Daarom dienden wij een motie in. Daarin droegen we het college op te zorgen voor budget voor uitvoering van de korte termijnmaatregelen van het verkeersplan en voor een onderzoek naar een randweg. We kregen een ruime meerderheid voor onze motie!

Flexwonen
Afgelopen raadsvergadering stelde ons raadslid Marieke Moorman vragen over de wijze van uitnodigen voor de bijeenkomsten over flexwonen, aangezien omwonenden deze als onvoldoende hebben ervaren. Dit signaal hebben wij opgepikt vanuit alle dorpen. Het college gaf aan dat er in het vervolg, wanneer meer concreet is, bredere en meer gerichte gesprekken zullen plaatsvinden. Dat stelt ons enigszins gerust. PGB blijft scherp op het betrekken van inwoners bij hun leefomgeving en gaat ervan uit dat het college haar voorbeeldrol, na onze vragen, weer (her)pakt!

Meer weten?
Mail dan naar info@partijgemeentebelangen.nl, kijk op www.partijgemeentebelangen.nl of op Facebook (PGB Oisterwijk).

Fractie PGB