Terugblik PGB op 2019!

Het jaar 2019 zit er alweer op. Hoogste tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd? En wat is er gerealiseerd, maar ook wat (nog) niet? Hierna volgt een overzicht van wat ons is opgevallen en is bijgebleven.

Nieuwe wethouder
In januari van 2019 is het college van B&W weer op volle sterkte gekomen met de benoeming van Stefanie Vatta tot wethouder. Zij houdt zich voornamelijk bezig met Zorg en Welzijn, Onderwijs, Sport,  Economische Zaken en Toerisme/Recreatie. Vooral de tekorten binnen het Sociaal Domein hebben het afgelopen jaar veel aandacht van haar gevergd.

Haaren is welkom!
De voorbereidingen op de herindeling van de gemeente Haaren zijn in volle gang. Per 2021 maakt de kern Haaren immers deel uit van onze gemeente. Ook als PGB zijn wij daar al druk mee doende geweest. Daarom zijn wij er trots op dat de partij Samenwerking ’95 ervoor gekozen heeft zich bij ons aan te sluiten. Dit betekent dat we ook in de kern Haaren goed vertegenwoordigd zijn!

Ombuigingen door tekorten
Het jaar 2019 zal ons ook zeker bij blijven vanwege de forse tekorten in de begroting. Maar liefst 3 miljoen euro, waarvan 2 miljoen door de Jeugdzorg en 1 miljoen door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit vergt helaas flinke ombuigingen. Daarbij moest een keuze gemaakt worden tussen twee kwaden. Ofwel bezuinigen op het voorzieningenniveau, ofwel de lasten omhoog. Met pijn in ons hart hebben wij gekozen voor het laatste.

Sportboulevard Den Donk
De nodige ontwikkelingen het afgelopen jaar op Den Donk. Na de zomervakantie is de nieuwe voetbalclub Trinitas officieel van start gegaan met in november de ingebruikname van het eerste kunstgrasveld. In oktober 2019 is het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal geopend. Een mooi resultaat waar sportend Oisterwijk trots op mag zijn.

Sportpark Stokeind
Ook in Moergestel is er een initiatief van een viertal verenigingen om het sportpark Stokeind aan te pakken. Als PGB hebben we het college opgeroepen om in de eerste helft van het nieuwe jaar met informatie naar de raad te komen, zodat we een keuze kunnen maken over de realisatie. Wat ons betreft moet die keuze in de eerste helft van 2020 worden gemaakt!

Toekomst Asielzoekerscentrum (AZC)
Belangrijk onderwerp op de politieke agenda was de toekomst van het AZC. Als PGB hebben we kritisch gekeken naar de concept-overeenkomst die klaar lag. Mede daardoor is het college opnieuw in onderhandeling gegaan met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) om tot betere afspraken te komen, vooral om de overlast tegen te gaan. De resultaten hiervan volgen begin 2020.

Veehouderij
In 2019 is er een drietal relevante ontwikkelingen te noemen. Ten eerste zijn we gestart met het opstellen van nieuw veehouderijbeleid, waarbij zowel boeren als burgers meepraten en meedenken. Daarnaast zijn we begonnen met het opstellen van nieuw geurbeleid, waarover de raad in januari 2020 een besluit kan nemen. Tenslotte heeft de meerderheid in de raad besloten om niet akkoord te gaan met een grootschalige uitbreiding van een varkensbedrijf in Heukelom. Daarbij staan voor ons steeds gezondheid en leefbaarheid voorop!

Burgerparticipatie
Ook op het gebied van burgerparticipatie voor ons een aantal aansprekende veranderingen. Te beginnen met de bezoeken van raad en college aan Moergestel en Westend. Op die manier kunnen we samen met onze inwoners plannen maken om de leefbaarheid en veiligheid in de eigen leefomgeving te verbeteren. Wij kijken nu al uit naar de volgende werkbezoeken in 2020.

Ook het nieuwe vergadermodel spreekt ons erg aan, omdat daardoor veel meer ruimte is voor onze inwoners om mee te denken en mee te praten over alles wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Verder zijn de jongeren in de raad (waaronder Marieke Moorman) bezig geweest om de jeugd beter te betrekken bij de politiek. En onze wethouder Dion Dankers is druk doende geweest om het initiatief van Oisterwijk Trilt te ondersteunen. Het kan altijd nog beter, maar in onze beleving zijn het wel stappen in de goede richting.

Verkeer
Dit blijft een heikel onderwerp, ook in onze gemeente. Denk aan het verkeersplan Moergestel (wel of geen randweg?), aan de verkeerssituatie Blokshekken en aan de rotondes Moergestelseweg. Dat heeft het afgelopen jaar tot de nodige discussies geleid. Hopelijk leiden deze discussies in het nieuwe jaar tot weloverwogen keuzes, waarbij de verkeersveiligheid in onze ogen voorop moet staan.

Parkeren
Ook weer de nodige discussie over parkeren. Ten eerste in het centrum van Oisterwijk. Een plan om een parkeerplaats aan te leggen voor de gemeentelijke organisatie (en daarmee andere parkeerplekken vrij te spelen) was nog niet rijp voor besluitvorming. Daarnaast op KVL, waar inmiddels wel een aantal maatregelen is getroffen of in aantocht is maar het onderliggende probleem nog steeds niet structureel is opgelost. En ten derde rondom de Scheibaan. Daarover hebben wij als PGB vragen gesteld, omdat er regelmatig parkeerproblemen ontstaan door het recreatief verkeer. Hopelijk kunnen we in 2020 in goed overleg tot echte oplossingen komen.

Woonagenda
In 2019 hebben we de Woonagenda vastgesteld. Wat ons daarin vooral aanspreekt is enerzijds dat we meer woningen willen realiseren dan alleen voor de eigen behoefte (plus-ambitie) en anderzijds dat we inzetten op 35% betaalbare woningen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid.

Woningbouw
We zijn gestart met de planvorming voor de herontwikkeling van De Leye. Een ieder heeft de kans gehad om aan de voorkant zijn gedachten over de invulling mee te geven. Op basis daarvan komt het college van B&W in de eerste helft van 2020 met een voorstel. Daarnaast is de schandvlek in Moergestel (pand Mensink) eindelijk gesloopt en kan daar ook begonnen worden met nieuwbouw. En dat geldt ook voor andere plekken zoals De Wingerd en KVL in Oisterwijk en Moers Midden en de voormalige Boerenbondwinkel in Moergestel. Vraag op dit moment is echter nog steeds, wat gaat er gebeuren met de Kartonnagefabriek. Begin 2020 staat het opnieuw op de politieke agenda.

KVL
Er zijn weer de nodige plannen gepasseerd inzake KVL. Een burgerinitiatief om het hart van KVL groen te houden en dus niet te bebouwen met twee appartementencomplexen heeft het niet gehaald. Het is gewoonweg te duur. Verder heeft de raad zich het afgelopen jaar vooral bezig gehouden met het gebied ten noorden van KVL. Hiervoor heeft het college een gebiedsvisie opgesteld om het bedrijventerrein te transformeren naar wonen, maar dat heeft tot de nodige kritische kanttekeningen geleid vanuit de politiek. In de eerste helft van het nieuwe jaar volgt een herkansing. Maar dan wel eerst burgerparticipatie, rekening houden met het appartementencomplex aan de Nijverheidsweg en zonder nieuw bedrijventerrein aan de Bedrijfsweg.

Duurzaamheid
Op gebied van duurzaamheid hebben we ook belangrijke stappen gezet. We hebben een duurzaamheidsagenda vastgesteld. Bovendien is er een energieloket geopend in Tiliander. En daarnaast is er een stimuleringsregeling vastgesteld om duurzame maatregelen te treffen. Dat biedt in onze ogen een goede basis voor het vervolg.

Zorgloket
Afgelopen jaar hebben we ook weer stappen gezet naar één loket voor alle zorgvragen. We hebben onder meer de uitgangspunten vastgesteld. Daarnaast hebben diverse instanties hun intrek genomen op de bovenverdieping van Tiliander. Dat zijn weer stappen in de goede richting, maar we zijn er nog niet!

Bienekebolders en omgeving
De politiek is in 2019 ook een aantal keren bezig geweest met de herinvulling van de voormalige school Bienekebolders in Moergestel. Tot nu toe heeft dat niet tot een concreet resultaat geleid, maar begin 2020 staat het opnieuw op de agenda. Tegenover de Bienekebolders staat het scoutinggebouw en het voormalige gebouw van Jongeren Werk Moergestel. Er waren de nodige zorgen dat deze gebouwen op korte termijn gesloopt zouden worden, maar in antwoord op onze vragen zijn deze zorgen weggenomen.

Ruimtelijke kruimelgevallen
Eind 2018 heeft de raad onze motie aangenomen om beleid op te stellen hoe om te gaan met ruimtelijke kruimelgevallen. Belangrijkste aanleiding was The Inside, maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen. Eind 2019, een jaar later dus, heeft het college aan ons voorgelegd om geen beleid op te stellen. Dit strookt niet met onze oproep. Als PGB hebben we er echter mee ingestemd dat de wethouder alsnog met een voorstel komt om de raad beter te betrekken bij deze kruimelgevallen. Wij zijn benieuwd!

School Hondsberg
De school bij de Hondsberg is dringend aan renovatie toe. In de begroting was hiervoor budget opgenomen, maar dat vinden wij nogal voorbarig omdat we niet weten waar we precies ‘ja’ tegen zeggen. Als PGB hebben we daarom het college opgeroepen om eerst met een goed onderbouwd plan te komen voordat we het daarvoor benodigde budget vrijgeven. Dat lijkt ons een betere volgorde.

Verkiezingen
En dan zijn we alweer aanbeland in 2020. Een nieuw jaar met in november verkiezingen in het verschiet om als inwoner je stem te laten horen voor de nieuwe gemeente Oisterwijk, inclusief de kern Haaren. Het is dan fijn dat we de samenwerking met Samenwerking ’95 hebben kunnen aangaan en het is fijn dat Jan de Laat zich aansluit bij onze partij. Dat biedt in onze ogen een nog betere basis om komend jaar samen aan de slag te gaan in het belang van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en niet te vergeten Haaren. Dat betekent wat ons betreft dus weer goed naar elkaar (blijven) luisteren, want samen kom je verder!

 

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)