Verkeersoplossingen Moergestel op de lange baan?

De afgelopen weken heeft het verkeersplan voor Moergestel de gemoederen flink bezig gehouden. De vraag die daarbij vooral centraal staat, is hoe we Moergestel veiliger en leefbaarder krijgen. Want op dit moment is er veel sluipverkeer in het dorp door files op de A58. Vooral het zware verkeer zorgt daarbij voor de nodige overlast. Wat is hiervoor de beste oplossing? Op 11 april jl. werd deze vraag besproken in de gemeenteraad.

Gevoel tegenover feiten

Als PGB hebben wij hierover de afgelopen weken diverse signalen binnengekregen. Daarbij zijn ons twee zaken opgevallen. Enerzijds dat het gevoel van de inwoners aanzienlijk afwijkt van de ‘feiten’ zoals opgenomen in het rapport. En anderzijds dat de meningen over de voorgestelde oplossingsrichtingen sterk uiteenlopen. Dat maakt een door iedereen gedragen besluit wel erg lastig.

Wel of geen randweg?

Het voorstel van het college was vooral om op dit moment af te zien van een randweg langs de A58 (Blankemansweg). Als PGB hebben we aangegeven dat we deze redenering kunnen volgen, omdat uit de cijfers niet blijkt dat zo’n randweg een oplossing biedt voor de verkeersproblematiek in het dorp. Bovendien zijn er net zoveel mensen tegen als voor zo’n randweg.

Kort door de bocht

In het verlengde van deze keuze stelden B&W voor om qua oplossingen vooral te richten op het centrum van Moergestel. En om daar bij de behandeling van de Perspectiefnota volgende maand verder bij stil te staan. Dat vonden wij wat kort door de bocht, want wij vinden dat we daar gelet op alle reacties nog eens goed en serieus naar moeten kijken.

Verdiepingsslag

Daarom hebben wij bij monde van ons Moergestelse raadslid Marieke Moorman voorgesteld om een separaat voorstel voor te leggen aan de raad in oktober aanstaande. Dat heeft als voordeel dat nog een verdiepingsslag gemaakt kan worden, waarbij ook alle reacties kunnen worden meegenomen. En dat vervolgens op basis van de gemaakte keuze in de begroting de benodigde budgetten kunnen worden opgenomen, zodat in 2020 nog maatregelen kunnen worden getroffen.

Jaar vertraging

De meerderheid in de raad was echter van mening dat er opnieuw onderzoek moet worden gedaan. De resultaten daarvan zijn pas over een jaar bekend. Dat betekent dat besluitvorming dus ook een jaar doorschuift. In de tussentijd gebeurt er dus niks aan de verkeersveiligheid in Moergestel.

Gemiste kans

Wij kunnen ons niet voorstellen dat een nieuw onderzoek tot wezenlijk andere uitkomsten gaat leiden. Een verdiepingsslag was voor ons voldoende geweest, waarbij de suggesties vanuit de inwoners hadden kunnen worden meegenomen. Dat was een stuk sneller en waarschijnlijk een stuk goedkoper geweest. Een gemiste kans wat ons betreft!

Marieke Moorman (Raadslid Partij Gemeente Belangen)