Vragen van PGB over WONEN (update onderaan)

Partij Gemeente Belangen (PGB) stelde de afgelopen tijd een aantal vragen over het onderwerp ‘wonen’ aan het College van B&W. Dit onderwerp staat immers hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.

Voorrang eigen inwoners?

In de raadsvergadering van 4 juni vroeg PGB naar de mogelijkheden rondom de toewijzing van woningen. Daarbij ging het zowel om koop- als huurwoningen. Hierbij hebben we naar voorbeelden hebben verwezen elders in het land waar mogelijk sprake is van voorrang geven aan eigen inwoners. De wethouder heeft toen toegezegd binnen een maand met nadere informatie hierover te komen. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, hebben wij deze informatie nog niet ontvangen. Daarom hebben wij gevraagd wanneer wij deze informatie alsnog mogen verwachten.*

*UPDATE – zie onderaan

Rol Leijstromen

Bij de toewijzing van huurwoningen heeft Leijstromen in onze gemeente een belangrijke rol. En natuurlijk ook bij de realisatie van nieuwe huurwoningen. Hieraan is in onze gemeente een grote behoefte. Wij waren dan ook verbaasd te vernemen dat de woningcorporatie de grondpositie aan de Raadhuisstraat in Moergestel (nabij het medisch centrum) heeft verkocht aan een projectontwikkelaar. Wij hebben het College gevraagd naar de achterliggende redenen hiervan. En wat dit betekent voor deze locatie voor de realisatie van betaalbare (huur)woningen (in relatie tot de norm van 35%).

Woningbouwplannen

Er is een grote behoefte aan extra woningen. Daarom heeft het College alle woningbouwplannen in onze gemeente in beeld gebracht, zodat hierin een prioritering kan worden aangebracht. Wij hebben de vraag gesteld wanneer hierover een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Het is immers van groot belang dat we de juiste keuzes maken!

Bewoning recreatieverblijven

In een aflevering van Nieuwsuur werd gesuggereerd dat onze gemeente niet handhavend optreedt tegen arbeidsmigranten die op recreatieparken verblijven. Dat terwijl er wel wordt opgetreden in andere gevallen. Dat zou volgens het programma tot rechtsongelijkheid (kunnen) leiden. Daarom heeft ons raadslid Roel V/d Bersselaar hierover vragen gesteld.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op: www.facebook.com/pgboisterwijk.

Ons een mailtje sturen mag ook altijd: info@partijgemeentebelangen.nl

Carlo van Esch, fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)

*Update*

Het college bleek wel gereageerd te hebben op een vraag van ons. Daarom hebben wij onderstaande brief met excuses verstuurd. Er zitten een aanvullende vraag bij.

Geacht College,

Afgelopen week hebben wij u een aantal vragen gesteld over wonen. Via de griffie hebben wij inmiddels vernomen dat uw college eind juni al gereageerd heeft op onze vragen over het voorrang verlenen aan eigen inwoners. Dat hebben wij over het hoofd gezien, waarvoor onze excuses. Daarmee vervalt dan ook onze eerste vraag.

De voornoemde antwoorden gaan vooral in op het voorrang verlenen bij koopwoningen. En dus niet zo zeer op voorrang verlenen bij huurwoningen. Het gaat ons dan vooral om de voorbeelden zoals door ons genoemd tijdens het vragenhalfuurtje. Wij vinden dat van wezenlijk belang omdat het in sommige gevallen in onze ogen beter is als mensen in hun eigen omgeving terecht kunnen, omdat ze daar hun sociale contacten hebben. Dat heeft te maken met samenredzaamheid en de kracht van samen. Het zou mooi zijn als daar in sommige gevallen rekening mee gehouden zou kunnen worden. Daarom stellen wij een aanvullende vraag:

  1. Kan het college nader / uitgebreider ingaan op de mogelijkheden om bij toewijzing van huurwoningen voorrang te geven aan eigen inwoners? Als dat niet voor alle huurwoningen lukt, zijn er dan bijvoorbeeld groepen of categorieën waar wel mogelijkheden zijn?

Tot zover onze aanvullende vragen inzake woningbouw. Wij vernemen graag de reactie van uw college hierop.