Begroting 2023 1e termijn

Begroting 2023

Voorzitter,
In een tijd van energiearmoede en torenhoge inflatiecijfers is het vaststellen van een begroting geen
gemakkelijke opgaaf. De begroting laat zien dat we de komende jaren geld overhouden, met
uitzondering van het laatste jaar 2026 en de weerstandsratio ontwikkelt zich ook goed. Maar hoeveel
zekerheid geeft dit en hoe helpt dit onze inwoners als we kijken naar alle onzekerheden en crises in
de wereld om ons heen?
We zien dat onze dorpen in beweging zijn. Als we kijken naar de Kompasprojecten, gebeurt er in elke
kern wel iets, dat is mooi! Denk bijvoorbeeld aan Stokeind in Moergestel, Den Domp en Mgr
Bekkersplein in Haaren en Staalbergven in Oisterwijk.
We zijn blij met de focus op de versnelling van de woningbouw, waar we bij de BERAP 2022 al 1
miljoen voor beschikbaar stelden. We zien mooie plannen, zoals Heiligeboom in Moergestel, Beekdal
in Haaren en De Leye in Oisterwijk. Bouwen, bouwen, bouwen blijft het motto!
Ondanks de plannen zien we ook dat de periode tussen bedenken en bewonen erg lang is, door de
procedures die we in Nederland hebben. Daarnaast helpt de streep die de Raad van State door de
bouwvrijstelling voor stikstof haalde ook niet mee. Onze inwoners willen in hun gemeente kunnen
blijven wonen, blijkt ook uit de recente oproep van de Buurtraad Heukelom. Wij dienen daarom
mede namens het CDA en Fractie Van Beers een motie in. Verder zijn we ook benieuwd naar de
ontwikkelingen rondom de invoering van een anti-speculatiebeding zoals dat in het coalitie-akkoord
is genoemd.
Goed dat we aan de slag gaan met het Verkeersplan Moergestel! Wat ons wel opvalt is het grote gat
tussen het onderzoek naar een rondweg in 2023 en het nemen van een go / no-go besluit in 2025.
Wij denken dat dat sneller kan en roepen het college daar ook toe op in een motie, samen met PrO
en Fractie Van Beers.
Met de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen wordt een behoorlijke winst verwacht. Met name
aan de Bedrijfsweg. PGB heeft eerder aangegeven meer te willen inzetten op revitalisering.
Daarnaast liggen er misschien ook nog mogelijkheden op andere plekken. Daar merken wij wel
meteen bij op dat de verslechterende economische omstandigheden met name voor nieuwe
bedrijventerreinen een groot risico kunnen opleveren.
PGB is erg te spreken over de pilot Wijkgericht werken in het Westend, de inzet van
dorpsondersteuners en het toekennen van wijkbudgetten. Daarmee geven we onze inwoners meer
mogelijkheden hun eigen leefomgeving vorm te geven. Niemand weet beter wat er in hun
leefomgeving speelt dan onze inwoners. Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij het eigen dorp of de
eigen buurt en vergroot de leefbaarheid. Zo maken we gebruik van de Kracht van Samen! Daarop
aanhakend lijkt het ons ook goed als loket Wegwijs ook een echte plek in alle kernen krijgt. Een
volledige bezetting hoeft niet maar af en toe op locatie werken brengt loket Wegwijs wel dichter bij
onze inwoners.
Daarmee worden de problemen voor onze inwoners niet weggenomen. Met het crisisherstelplan, de
bestemmingsreserve van 1 miljoen die we onlangs beschikbaar hebben gesteld en diverse andere
lopende maatregelen, verwachten we stappen te kunnen zetten in de bestaanszekerheid van onze
inwoners die hard geraakt worden door alle problemen. Het is ook goed te lezen dat u onze motie
over herziening van het subsidiebeleid oppakt. Juist onze verenigingen en andere organisaties die

midden in de samenleving staan, hebben de mogelijkheid problemen tijdig te zien. Laten we ze daar
dan ook bij faciliteren. Zo helpen we elkaar!
Met betrekking tot duurzaamheid, de energietransitie en biodiversiteit zien wij dat op diverse
beleidsterreinen hier aandacht voor is. Maar aandacht betekent nog niet dat er concrete plannen
liggen. Bewustwording is zeker belangrijk, maar we zoeken ook naar concrete acties. In onze motie
bij de PPN riepen wij het college op uitvoering te geven aan verduurzaming van het eigen vastgoed
en ook meer en beter naar buiten toe te communiceren over de behaalde resultaten. Er wordt een
plan van aanpak voor de verduurzaming van het eigen vastgoed opgesteld, wanneer mogen we dat
verwachten? Hoe eerder dat er is, hoe eerder we ook tot echte actie over kunnen gaan!
Voorzitter, tot zover de eerste termijn.