PGB 1e termijn PPN 2019

Voorzitter,

PGB is trots. Trots op wat er al bereikt is en wat er al in gang is gezet. De komst van Haaren wordt goed voorbereid zoals we eerder al hoorden. De wijkbezoeken zijn in gang gezet, met als eerste Moergestel. De duurzaamheidsagenda is klaar, net als de visie op het sociaal domein. De Woonagenda komt er aan en we zijn bezig met het veehouderijbeleid. We zijn er zeker ook trots op dat we op al deze terreinen onze inwoners steeds beter weten te betrekken, een punt waar PGB al jaren voor strijdt. Zo is er net een onderzoek afgerond waarvoor onder andere onze inwoners de vragenlijst Initatiefrijk Oisterwijk konden invullen. Wij zien graag dat we onze inwoners blijven betrekken, door goed te luisteren komen we samen verder!

De titel van deze PPN is “Klaar voor de toekomst”. Onze gemeente is op veel terreinen al klaar voor de toekomst. We hebben een nieuwe Oisterwijkse voetbalclub in de steigers. Roef heeft weer een goede accommodatie na de broodnodige investering in het veld. In Moergestel is een viertal verenigingen bezig samen te kijken hoe ze elkaar vooruit kunnen helpen. Er zijn ideeën over aanpassingen aan de accommodaties. Wij zijn benieuwd wat het college ons kan vertellen over de stand van zaken van dit initiatief?

Wij roepen het college ook op nog meer gebruik te maken van de kennis en kunde van onze inwoners. We hebben met zijn allen kennis op veel gebieden. Kennis die we moeten benutten. Mensen willen hun kennis en ervaring graag inzetten voor onze samenleving, maar weten vaak niet goed hoe. Betrek deze mensen bij beleids- en besluitvorming en bij de uitvoering. Dat levert volgens PGB beleid en besluiten op die draagvlak hebben. Mogelijk dat het nieuwe vergadermodel hier ook een bijdrage aan gaat leveren. Een concreet voorbeeld van betrokken inwoners is het B-team, zoals ook uit hun recente brief blijkt. Wij vragen het college het B-team eerder en vaker te betrekken bij beleid en besluitvorming, zeker waar het gaat om biodiversiteit en biodiversiteitsmaatregelen! Ook andere initiatieven als Oisterwijk Trilt, het Alzheimercafé, de Wmo-raad en vele anderen verdienen het om vroeg betrokken te worden bij onderwerpen die hen raken.

Dat we trots zijn op alles wat er al bereikt of in gang gezet is, betekent niet dat we blind zijn voor de uitdagingen waar we voor staan. Onze grootste zorg zit op het sociaal domein. Denk aan de kosten van de jeugdzorg.

Het uitstel van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is een hele zure appel.

  • De Hondsberg is een geweldige instelling met een landelijke rol. Het is erg jammer dat we als Oisterwijk daar de lasten voor moeten nemen met maar een beperkte compensatie.
  • Er lijkt extra geld vanuit Den Haag te komen, maar dat lijkt slechts een druppel op een gloeiende plaat.

We hebben met de Visie op het sociaal domein een goed startpunt om meer grip te krijgen, nu komt het wel aan op de uitvoering. Dat kunnen en moeten we niet alleen doen. Verwachten dat we met een paar lokale maatregelen en een mooi cijferoverzichtje de zaak om kunnen draaien is wensdenken, daar doen wij niet aan mee. We moeten doorgaan met in regioverband sturen op maatregelen. We moeten kijken naar wat werkt en daar de regels op aanpassen in plaats van andersom. Ook inkoop van zorg zien wij graag anders. Weg van het beschikkingsinfuus waar we de zorginstellingen nu aan leggen! Zij hebben nu belang bij een zo hoog mogelijk arrangement want dat levert financieel het meest op. Het kan toch niet zo zijn dat wij zelf, door onze eigen inkoopvoorwaarden duurdere arrangementen inzetten? Wij roepen het college in een motie op:

  • De zorgen over de ongewenste effecten van de individuele product bekostigingssystematiek bij de zorginkoop Jeugdzorg uit te spreken bij de Regio Hart van Brabant.
  • Aan te dringen op een oriëntatie naar bekostigingssystematieken waarbij de individuele product bekostiging wordt losgelaten.
  • en over de reactie daarop de raad van Oisterwijk te informeren bij de begrotingsbehandeling 2020.

Over de Wmo horen we weinig. Ja, er is een abonnementstarief op landelijk niveau ingevoerd wat een aanzuigende werking kan hebben. En oh ja, de regionale inkoop van Wmo zorg is duurder uitgevallen dan in eerdere jaren. Maar wat betekent dat? Krijgen we naast een Jeugdzorgprobleem ook een Wmo-probleem? Wat betekent dit financieel? Wij maken ons daar zorgen over en verwachten van het college duidelijke en tijdige informatie en waar nodig maatregelen!

Dan de voorgestelde lastenverhogingen voor de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing.

Deze zijn in onze ogen noodzakelijk voor een dekkende begroting en de inhoudelijke argumentatie is duidelijk. Voor de afvalstoffenheffing geldt voor ons het principe dat de vervuiler betaalt, deze verhoging vinden wij aanvaardbaar. Ook toeristen maken gebruik van onze voorzieningen en na 10 jaar zonder verhoging is een verhoging redelijk. Wij roepen het college wel op met het buitengebiedmanagement in gesprek te gaan, waar zij in hun recente brief ook om vragen. Zij vragen om aan de voorkant bij dit proces betrokken te zijn en hun inbreng te kunnen geven. Wij vinden dat een terecht verzoek, in een goede samenwerking moet ook een slechte boodschap besproken kunnen worden. Bovendien zijn ideeën voor een evenwichtige verdeling en beperking van regels en administratieve lasten altijd welkom.

PGB was en is geen voorstander van een verhoging van de OZB. De verhogingen van de afvalstoffenheffing en toeristenbelasting zijn al een lastenverzwaring en wij zijn geen voorstander van verdere lastenverzwaringen.

De PPN kent een taakstelling op groen. We gaan dus taakstellend dingen niet doen. Wat niet? Of wat juist wel? Wij vragen duidelijke keuzes en geen kaasschaafmethode. Openbaar groen is voor ons belangrijk, de kwaliteit moet op niveau blijven. We hebben al eerder achterstallig onderhoud moeten inlopen, dat willen we voorkomen. Waarom dan hier een bezuiniging? Het mag duidelijk zijn dat PGB hier niet enthousiast van wordt, wij vinden een leefbare woonomgeving belangrijk! Daarom dienen wij een motie in waarin wij in het dictum het college het volgende opdragen:

Tijdig voor de begrotingsbehandeling aan te geven hoe de taakstelling gerealiseerd kan worden zodat de raad dit bij de begrotingsbehandeling kan meewegen.

Voor PGB staan gezondheid en leefbaarheid voorop en de grenzen van groei van de intensieve veehouderij zijn voor ons allang bereikt. Daarom pleiten wij voor duurzame krimp. Uitbreiding van de veestapel zoals we gezien hebben aan de Oisterwijksebaan 6 past niet in dat plaatje. Ook al betreft het hier een ondernemer die alles goed op orde heeft en zijn er op grond van de regels geen mogelijkheden de uitbreiding tegen te gaan. De stankoverlast en negatieve milieueffecten zoals stikstofneerslag in onze natuurgebieden moeten worden teruggedrongen. Er is een recente uitspraak van de Raad van State op dit gebied. Daarom stellen wij de volgende vraag aan het college: zijn er nu extra mogelijkheden voor het bereiken van duurzame krimp en hoe kunnen we die gebruiken?

Ook maken wij ons zorgen over het nieuwe zwembad. Kunnen alle huidige gebruikers van de Leye straks ook terecht in het nieuwe zwembad? Wij hadden, hebben en houden daar onze zorgen bij. De geluiden uit onze samenleving en de vele reacties die wij op dit onderwerp krijgen, ondersteunen die zorgen. Als mocht blijken dat verenigingen en andere gebruikers echt buiten onze gemeente hun heil moeten gaan zoeken, doen we onszelf en onze inwoners te kort. Voor ons zou dat een reden zijn te onderzoeken wat de mogelijkheden en daarmee samenhangende kosten van een extra bassin zijn zodat we een goede afweging kunnen maken. Daarom verzoeken wij in een motie het college:

Informatie te verzamelen over de mogelijkheden, wenselijkheid en bijbehorende kosten van  de realisatie van een extra doelgroepenbad en deze informatie aan de raad te verstrekken.

Je alleen maar zorgen maken is niet gezond en niet nodig. Het volgende onderwerp zien we daarom als een uitdaging. Wij denken dat iedereen het met ons eens is als we het verkeersplan Moergestel een uitdaging noemen. Ondanks veel en stevige discussies met inwoners, in de raad, met het college, en op social media is besloten het besluit uit te stellen. Maar onze inwoners willen duidelijkheid, linksom of rechtsom. Wij vragen ons ook af of nieuw onderzoek ook tot nieuwe feiten gaat leiden. Maar hopelijk leveren de aanvullende onderzoeken naast vertraging ook een gedragen besluit op. Wij zullen de resultaten van deze onderzoeken afwachten en meenemen in onze standpuntbepaling bij een nieuw raadsvoorstel. De raad heeft gekozen voor uitstel maar dat betekent voor ons niet dat quick wins ook moeten wachten. Pak aan wat kan!

Wij hebben de indruk dat de dienstverlening van onze gemeente aan de inwoners het afgelopen jaar is verbeterd. Uit een onderzoek onder het burgerpanel haalde de communicatie zelfs een gemiddeld cijfer van een 7! Wij hameren al langer op een verbetering van de dienstverlening en de communicatie en zijn dan ook erg blij met deze ontwikkeling. Wij horen nog wel steeds signalen dat onze inwoners niet standaard een ontvangstbevestiging krijgen als ze schriftelijk of per mail contact hebben met de gemeente. Wij vragen het college ook op dit punt de communicatie te verbeteren zodat het rapportcijfer nog een stukje omhoog gaat.

De zorgen over de cultuurcentra hebben we al vaker geuit, maar we zien weer een uitdaging aankomen. De jaarrekening 2018 van stichting COM laat een tekort zien van 75.000. Volgens het uitvoeringsplan 2016 was de verwachting voor 2018 een winst van € 500. Hoe past dit verlies dan in het plaatje van de volop draaiende culturele motor waar geen extra geld meer naartoe hoeft? Gaat er weer een hulpverzoek komen? Of gaan we weer “abonnementen” afnemen? Zijn onze zorgen terecht?

Het eigen vermogen neemt snel af en de weerstandsratio daalt mee. Voor een belangrijk deel komt dat door in het verleden genomen besluiten die nu zijn uitwerking hebben. Daarnaast komen de overschrijdingen op Jeugdzorg, waar we eerder al aandacht aan hebben besteed, hier heel duidelijk naar boven. Dat betekent dat we in de komende periode voorzichtig om moeten gaan met de inzet van ons vermogen. De weerstandsratio is een boterzachte indicator, die we graag willen aanvullen met een hardere norm als solvabiliteit. Zeker omdat we ons op basis van de PPN en het jaarrekeningresultaat 2018 zorgen maken over de financiële positie van onze gemeente.

Samengevat zien wij een PPN met mooie ontwikkelingen, maar ook met uitdagingen. Als we Klaar voor de Toekomst willen zijn, zullen we samen keuzes moeten maken. Keuzes die niet alleen maar  betrekking hebben op onze eigen gemeente. De aandacht voor de Global Goals en het klimaat, de ontwikkelingen op de Jeugdzorg, de verdergaande samenwerkingen binnen GHO verband en binnen de regio Hart van Brabant en de komst van Haaren maken ons telkens weer duidelijk dat we geen eiland zijn maar onderdeel van een groter geheel. Zoals altijd zullen wij luisteren, naar onze inwoners maar ook naar onze collega’s in de raad. Samen werken aan de toekomst van onze gemeente, want Samen kom je verder!