PGB over de laatste raadsvergadering

De raadsvergadering van 24 oktober jl. stond vooral in het teken van het AZC. Maar daarnaast stonden er ook een aantal andere belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals de woonagenda en het bestemmingsplan KVL Oost. Wilt u weten wat PGB hiervan vond, lees dan snel verder.

Voorwaarden AZC

De raad had de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de verlenging van het Asielzoekerscentrum (AZC). Afgelopen weken hebben we al aangegeven dat wij voor verlenging van het AZC zijn, maar wel onder een aantal voorwaarden om de overlast te voorkomen.

Daarom hebben we via onze woordvoerder Roel v/d Bersselaar een aantal voorstellen gedaan om de afspraken aan te scherpen. De eerste en belangrijkste was om vreemdelingen uit ‘veilige landen’ niet toe te laten, omdat deze groep de meeste overlast veroorzaakt. Dit gaat om zowel de meerder- als minderjarige ‘veilige landers’. Een raadsmeerderheid heeft daarmee ingestemd.

Daarnaast hebben we voorgesteld om bij overlast in overleg met omwonenden naar oplossingen te zoeken, een lik-op-stuk beleid te voeren en dat de kosten van jeugdzorg boven het rijksbudget voor rekening van het AZC komen. Ook hiermee stemde de raad in.

Hiermee hebben wij als PGB een heldere boodschap meegegeven aan het college, dat nu opnieuw in gesprek moet gaan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De afspraak is dat de voorwaarden worden verwerkt in de overeenkomst. Zo niet, dan komt het terug in de raad!

Actiegerichte Woonagenda

Als PGB zijn we erg blij dat er eindelijk een actiegerichte woonagenda ligt. Er is immers een mismatch op de woningmarkt en dus is het zaak om daar waar mogelijk bij te sturen. Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf daarom ook aan blij te zijn met de plus-ambitie die is opgenomen om meer woningen te realiseren dan nodig voor de eigen behoefte. Dat is nodig om de leefbaarheid op peil te houden, zeker in Moergestel.

We zijn ook akkoord gegaan met de voorgestelde verdeling van 35, 40 en 25% voor goedkope, middeldure en dure woningen. Dit moet ervoor zorgen dat er meer betaalbare woningen komen, zodat zowel jongeren als ouderen in onze gemeente kunnen (blijven) wonen.

Wij hebben nog wel een aantal aandachtspunten meegegeven. Ten eerste dat we niet alleen moeten inzetten op nieuwbouw, maar vooral ook op bestaande bouw omdat het dan gaat om 90% van de totale woningvoorraad. Daarnaast dat we moeten nadenken over een beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En ten derde dat we bij de invulling van een aantal concrete (grote) projecten, zoals Nieuwenhof in Moergestel en Kartonnage en De Leye in Oisterwijk, samen met onze inwoners moeten zoeken naar een goede invulling, passend bij de behoefte en het dorpse karakter.

Ontwikkelingen KVL Oost

Voor de ontwikkelingen op KVL Oost lag een bestemmingsplan klaar ter vaststelling. Dit gaat over de invulling van het zogenaamde studiegebied, waar een aantal woningen, Lidl, Boerenbond en Dreamplaza moeten verrijzen. Als PGB hebben we drie punten ingebracht. Ten eerste dat er aandacht moet blijven voor de parkeerproblemen op KVL, inclusief bussen. Daarnaast dat er ook betaalbare woningen moeten komen. En tenslotte onze zorgen over de veiligheid omdat het gebied ligt tussen het spoor en een bedrijf uit de zwaarste milieucategorie.

Meer weten?

Wilt u meer weten, kijk dan op Facebook of stuur ons een mail.

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)