Terugblik 2022

En zo zit het jaar 2022 er alweer bijna op! Een jaar waarin we te maken hadden met de naweeën van de Corona-crisis. Maar ook met meer armoede ten gevolge van inflatie en prijsstijgingen. Daarnaast natuurlijk de stikstofcrisis en de woningnood. En niet te vergeten de vluchtelingencrisis onder meer door de oorlog in Oekraïne. Desondanks hebben we het afgelopen jaar toch het nodige weten te bereiken in onze gemeente. Hoogste tijd dus voor een terugblik.

Woningbouw
Ongeveer elke raadsvergadering is het er wel over gegaan. Allereerst over de woonzorgvisie die we hebben vastgesteld. Een unieke combinatie van wonen en zorg. Als PGB hebben we daarbij er nog uitdrukkelijk op gewezen dat we ons niet alleen moeten richten op nieuwbouw, maar juist ook op bestaande bouw. Daarnaast ging het ook over allerlei woningbouwplannen op diverse plekken. En steeds ook met de nodige discussies over de juistheid van de plek en de soort woningen. Maar al met al zitten er de nodige ontwikkelingen in de pijpleiding. Hierna noemen we er een paar.

 • Flexwonen
  Het college van B&W is van plan om tijdelijke woningen te bouwen op een aantal plekken in onze gemeente. Het gaat om het Gildepad in Haaren, de Scheerman in Moergestel en de Moergestelseweg en Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk. Deze zijn vooral bedoeld voor de sociale doelgroep. Bij twee locaties waren er grote zorgen vanuit de omgeving. De raad heeft daarom het college van B&W opgeroepen om de omgeving goed te betrekken bij de vervolgstappen.
 • Beekdalpark (De Leye)
  De plannen voor woningbouw op deze locatie lopen inmiddels al verschillende jaren. Het blijkt lastig te zijn om een haalbaar plan te bedenken binnen de uitgangspunten. Daarom hebben we als PGB via een motie meer ruimte willen bieden aan het college van B&W om af te wijken van de randvoorwaarden. En dat heeft aan het einde van het jaar geleid tot een voorstel waar wij volmondig mee ingestemd hebben. Wellicht niet het ideale plan, maar voor ons goed genoeg. En daarom wat ons betreft ‘niet mauwen, maar bouwen’!
 • Kartonnage
  Het duurt erg lang voordat deze doorn in het oog aan de Baerdijk wordt aangepakt. Daarom hebben we regelmatig gevraagd naar de stand van zaken. De laatste berichtgeving geeft aan dat de verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 een concreet plan op tafel moet liggen. Wij zijn benieuwd en houden de vinger aan de pols.
 • KVL
  Ook op KVL de nodige woningbouwplannen. Ten eerste om op het middenterrein een appartementencomplex te realiseren. Daarbij is gepoogd zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de omgeving. Daarnaast is het plan voor een appartementencomplex nabij Cul de Sac aan de Nijverheidsstraat opnieuw voorbij de raad gekomen, omdat de Raad van State een aantal opmerkingen had geplaatst. Hopelijk is het plan nu wel juridisch houdbaar.
 • Moergestel
  Diverse woningbouwplannen in aantocht in Moergestel, zoals de Oostelvoortjes II (inmiddels omgedoopt tot Heiligenboom), Avang (hoek Schoolstraat / Kerkstraat) en Moergestel Noord (tussen Nieuwenhof en Bosfazant). Een aantal daarvan zijn ook langs de raad gekomen, zoals aan de Postelstraat / Bosstraat (oude school, oude pastorie en sportschool) en aan het Rootven (nabij Huysakkerpad). Natuurlijk zijn er ook op deze plekken kanttekeningen te plaatsen, maar met wat puntjes op de i en wat water bij de wijn denken wij dat deze ontwikkelingen een prima bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de woningnood.
 • Haaren
  Ook in Haaren de nodige plannen om nieuwe woningen te realiseren. Onder meer op de plek waar de sporthal heeft gestaan (Beekdal). Wij hebben een aantal keren vragen gesteld over en aangedrongen op een spoedige ontwikkeling. Daarnaast is er een plan aan bod gekomen aan de Haarendijk. Wij hebben gevraagd om de initiatiefnemer goed af te laten stemmen met een nabijgelegen plan, want samen kom je verder!

Haarendael
Afgelopen jaar ook weer ontwikkelingen rondom Haarendael. Zo is er een sloopvergunning verleend, maar daarbij is wel de voorwaarde dat de waardevolle overblijfselen zoveel mogelijk gespaard moeten blijven. Een raadswerkgroep wordt regelmatig bijgepraat over de plannen voor dit landgoed. Het gaat immers heel Haaren aan het hart.

Verkeer
We hebben ervoor gezorgd dat er budget is opgenomen in de begroting om een aantal maatregelen te treffen in het kader van het Verkeersplan Moergestel. Dat is des te belangrijker nu de verbreding van de A58 nog wat langer op zich laat wachten. Daarnaast is in 2023 het (tweede deel van het) fietspad van Moergestel naar Haghorst aangelegd. In Haaren hebben we duidelijkheid gevraagd over het parkeren op het Mgr. Bekkersplein (bij het oude gemeentehuis).

Milieustraat
In 2023 hebben we een besluit genomen om te onderzoeken om samen met Tilburg een nieuwe milieustraat te ontwikkelen in de buurt van de Mac Donalds. Maar wel onder de voorwaarden dat de milieustraat in Haaren behouden blijft, dat het brengpunt in Moergestel open blijft en dat we verbeteringen aanbrengen bij de milieustraat in Oisterwijk (quickwins). En ook dat de tarieven tussen Haaren en Oisterwijk gelijk getrokken worden.

Visie buitengebied
We hebben groen licht gegeven voor de Visie Buitengebied. Hierin lijkt de balans te zijn gevonden tussen natuur, landbouw, wonen en recreatie. En er lijkt draagvlak te zijn. Al met al een mooi resultaat waarmee we weer jarenlang vooruit kunnen.

Visie Toerisme
Ook de Visie Toerisme en Recreatie is vastgesteld. Vervolgstap is dat het uitvoeringsplan samen met de samenleving wordt opgesteld. Als PGB hebben we nog wel aandacht gevraagd voor de parken zonder toeristisch perspectief, zodat er duidelijkheid komt. Dat laatste hangt mede samen met de plannen voor de Noenes in Haaren. De eerste stappen op weg naar legalisatie van bewoning zijn gezet.

Oisterwijksebaan
Afgelopen jaar een tweetal min of meer tegenstrijdige ontwikkelingen aan de Oisterwijksebaan. Enerzijds hebben we het varkensbedrijf op nr. 2 weten uit te kopen. Maar anderzijds hebben we noodgedwongen in moeten stemmen met een grootschalige uitbreiding van de varkenshouderij op nr. 6. In onze ogen een ongewenste ontwikkeling, maar er zijn geen ruimtelijke argumenten om dit tegen te houden. De wethouder gaat nog wel in gesprek met het Rijk en de Provincie om te bespreken of dit wel een wenselijke ontwikkeling is.

Klimaat
Er was ook weer de nodige (terechte) aandacht voor het klimaat. We hebben extra budget vrijgemaakt om uitvoering te kunnen geven aan de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS). Bovendien hebben we er bij het college op aangedrongen om nog meer werk te maken van duurzaamheid, waarbij de gemeente zelf een voorbeeldfunctie heeft. Datzelfde geldt voor biodiversiteit; ook daarvoor geldt wat ons betreft uitvoering geven aan hetgeen we eerder bedacht hebben. Geen woorden maar daden dus!

Fire Up
Veel onrust het afgelopen jaar bij de omgeving van het bedrijf Fire Up door de grote brand aldaar. Als PGB hebben we herhaaldelijk vragen gesteld over deze kwestie. Ook omdat er nog steeds geuroverlast ervaren wordt. Wij blijven het nadrukkelijk volgen.

Sociaal Domein
In 2023 ook de nodige aandacht voor het sociaal domein. Vooral doordat steeds meer mensen in de problemen komen door armoede. Wij zijn daarom blij dat we proberen met het nieuwe schuldhulp-beleid vooral in te zetten op preventie. En dat we ruimhartig zijn omgegaan met de energietoeslag. Daarnaast hebben we het college bevraagd over de problemen bij huishoudelijke hulp en de wachtlijsten bij jeugdzorg. Dat houden we scherp in de gaten. Op het gebied van het subsidiebeleid hebben we er met succes voor gepleit om meer doelgericht te gaan subsidiëren. Dat moet het komend jaar zijn beslag gaan krijgen.

Huishoudboekje
Als gemeente staan we er financieel weer wat rooskleuriger voor. Dat komt vooral doordat er veel extra geld vanuit het Rijk is gekomen. Maar helaas is dat wel vooral eenmalig, waardoor er op langere termijn (vanaf 2026) toch nog donkere wolken blijven hangen. Het surplus bij de jaarrekening zetten we gelukkig in om onze inwoners en bedrijven te helpen in deze moeilijke tijden. Wij zijn daarom blij dat we budget hebben vrijgemaakt voor de aanpak van crises en van de woningnood. Hopelijk gaat het zijn vruchten afleveren in het nieuwe jaar.

Sportpark Stokeind
Een mijlpaal voor Moergestel. Als politiek hebben we ingestemd met de plannen voor sportpark Stokeind. Dat betekent dat Roef!, Audacia, MTV Stokeind en Gilde St. Sebastiaan & Barbara weer jaren vooruit kunnen op een toekomstbestendig sportpark.

Taxandria
Er zijn plannen om op het voormalige Taxandriaterrein woningen te realiseren. Maar de vraag is wat dat zou betekenen voor de atletiekvereniging. Als PGB hebben wij aangegeven dat de vereniging een goede locatie verdient. Dat is bij voorkeur op de huidige locatie, maar in overleg kan een andere plek ook wat ons betreft.

Staalbergven
Doordat de chloorbaden zwaar verouderd zijn, kon het afgelopen jaar helaas alleen het ven gebruikt worden om te zwemmen.Als raad hebben we budget beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat nodig is om het Staalbergven in de toekomst open te houden. En inmiddels heeft het college van B&W een nieuw contract afgesloten met Natuurmonumenten voor 30 jaar. In 2023 wordt duidelijk wat aan investering benodigd is. Het betekent in ieder geval dat komend jaar wederom alleen gebruik gemaakt kan worden van het natuurbad.

Den Domp
Ook hebben we ingestemd met realisatie van een nieuw gemeenschapshuis in Haaren op de huidige locatie van het oude gemeentehuis. De plannen daarvoor worden samen met SGH opgesteld. Op deze manier werken we samen aan een nieuwe Den Domp.

AZC
De gemeenteraad heeft akkoord gegeven voor een verlenging van het AZC met 25 jaar. Dat betekent dat het COA flink gaat investeren in de gebouwen, zodat de bewoners fatsoenlijk kunnen worden opgevangen. Daarnaast zijn de afspraken met het COA duidelijker vastgelegd. Veiligheid en communicatie blijven daarbij van groot belang.

Participeren
We willen al jarenlang een betere samenwerking tussen gemeente en inwoners bewerkstelligen. In dat kader heeft de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar hoe het beter kan: Dorpen, wijken en buurten in verbinding. De conclusies en aanbevelingen zijn meegenomen in de plannen voor 2023. Hopelijk gaan onze inwoners de positieve effecten daarvan ervaren.

Overig
En dan ook nog wat nieuws over PGB zelf. Jan Oerlemans heeft tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen als partijvoorzitter. En er zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Sten Reijnen en Berrie van Berkel. Een ander hoogtepunt was de winst van PGB tijdens het jaarlijkse petanque-toernooi voor de politiek. Deze eer ging naar Johan v/d Brand en Jurgen Bogers.

2023
En dan zit het jaar 2022 er alweer op. Een jaar dat gemerkt werd door diverse crises in de wereld, maar gelukkig ook met de nodige lichtpuntjes in onze gemeente. Daarmee kunnen we weer mooie stappen gaan zetten in het nieuwe jaar in Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Laten we de draad dus met elkaar weer oppakken in 2023, zodat de Kracht van Samen zijn werk kan blijven doen!