Terugblik PGB op 2021

En zo zit het jaar 2021 er alweer bijna op! Het jaar dat de kern Haaren bij de gemeente Oisterwijk is gekomen. Maar helaas ook een jaar dat grotendeels in het teken van Corona heeft gestaan. En een jaar waarin politiek gezien ook weer de nodige besluiten zijn genomen en ontwikkelingen in gang zijn gezet. Hoogste tijd dus voor een terugblik.

Haaren bij Oisterwijk
Per 1 januari 2021 maakt de kern Haaren deel uit van de gemeente Oisterwijk. Vandaar ook de herindelingsverkiezingen in november 2020. Begin van dit jaar zijn vervolgens onze raads- en commissieleden officieel benoemd en is het nieuwe college aan de slag gegaan, waaronder onze wethouder Dion Dankers.

Verdriet
Afgelopen jaar helaas ook een aantal verdrietige momenten. Te beginnen tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar, toen het bericht binnenkwam dat oud-wethouder van Haaren en net te benoemen PrO-raadslid Adrienne Verschuren plotseling was overleden. Daarnaast is eind januari gemeentesecretaris Ineke Depmann ons na een ziekbed ontvallen. En tenslotte is onze partijsecretaris Marleen Paaijmans in oktober jongstleden komen te overlijden. Wij wensen alle nabestaanden hierbij nogmaals alle kracht toe!

Corona
Het jaar 2021 stond ook weer in het teken van Corona. Met als gevolg afstand houden, geen publiek, mondkapjes, digitale vergaderingen, enzovoorts. Als PGB hebben we ons hard gemaakt voor steun aan het bedrijfsleven en verenigingen die het nu extra moeilijk hebben. Goed dat daarvoor een Corona-herstelplan is opgesteld. Wat ons betreft wordt dat ruimhartig toegepast. Ook hierbij geldt ons motto De Kracht van Samen, want alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Huishoudboekje
Gelukkig lijkt het financieel wat beter te gaan, vooral doordat er vanuit het Rijk extra geld is gekomen voor alle gemeenten voor de Jeugdzorg. Maar dat gaat vooral om eenmalig geld, dus biedt nog geen structurele oplossing. Het is zaak dat het nieuwe kabinet echt over de brug komt. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er geen belastingverhogingen of extra bezuinigingen nodig zijn. Aandachtspunt blijft echter wel onze gemeentelijke spaarpot. Die is sterk afhankelijk van de opbrengsten van ons grondbedrijf. Als er een ontwikkeling niet doorgaat, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een woning aan de Merodelaan, heeft dat een groot effect. En dat maakt het lastiger om onze risico’s goed op te vangen of nieuwe investeringen te doen.

Wonen
Er is in 2021 nergens zoveel over gediscussieerd als over wonen. En dat is niet zo raar, want de (woning)nood is hoog, ook in onze gemeente. Het waren dan ook af en toe lastige politieke keuzes. Want enerzijds zijn we blij met elke woning die er gebouwd wordt, maar anderzijds dan toch het liefst een plan dat op draagvlak kan rekenen vanuit de omgeving. En natuurlijk ook nog zoveel mogelijk betaalbaar (tenminste 35%), zodat onze jongeren en ouderen ook in Oisterwijk kunnen blijven wonen. Maar betaalbaar in deze tijd is wel een hele lastige opgave.

Als PGB waren we dan ook blij dat de starterslening nieuw leven is ingeblazen. Daarnaast hebben we raadsbreed een motie opgesteld en aangenomen waarmee we het college oproepen om een versnelling van de woningbouw in gang te zetten. Verder zijn we druk bezig met het opstellen van een woonzorgvisie, waarin we met elkaar bepalen waarop we ons moeten gaan richten op het gebied van wonen in relatie tot zorg. Hopelijk leidt dit in 2022 tot een heldere koers en mooie resultaten.

 

Afgelopen jaar is een aantal plannen de revue gepasseerd. Denk aan een Woonhof aan de Oirschotseweg en een appartementencomplex naast het Medisch Centrum in Moergestel. Als suggestie hebben wij nog geopperd om Kasteel Nieuwenhof tijdelijk in te zetten als woonruimte. In Haaren ligt er een plan klaar voor zo’n 80 woningen aan de Kantstraat. En in Oisterwijk zijn we bezig geweest met de plannen voor De Leye en de Kartonnagefabriek. Laten we hopen dat deze en andere plannen komende jaren daadwerkelijk gerealiseerd worden, zodat we onze inwoners daarmee aan een woning kunnen helpen.

Arbeidsmigranten
In 2021 hebben we ook regelmatig gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten. Denk bijvoorbeeld aan de Oliviersweg in Oisterwijk, de Heukelomseweg in Heukelom en Haarendael in Haaren. Dit brengt vaak de nodige kanttekeningen met zich mee vanuit de omgeving. Het is daarom goed dat we inmiddels beleid hebben opgesteld, zodat we beter een afweging kunnen maken tussen de verschillende belangen.

Vluchtelingen
Afgelopen jaar stond ook in het teken van de noodopvang van vluchtelingen op De Reebok. Mooi dat we op die manier een steentje hebben kunnen bijdragen aan een oplossing voor dit landelijke probleem. Dat doen we natuurlijk ook al sinds jaar en dag met het AZC. Wat ons betreft blijven we in de toekomst ook gastvrij, mits het niet ten koste gaat van de veiligheid en leefbaarheid.

Sociaal Domein
Als PGB vinden wij het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt, die nodig is. Maar het moet wel betaalbaar blijven. Zoals hiervoor aangegeven, is het fijn dat het Rijk met extra geld over de brug is gekomen voor de Jeugdzorg maar dit is nog niet voldoende. In de tussentijd zijn we alvast bezig geweest om de inkoop van de zorg beter in te richten. Zoals hiervoor al vermeld, zijn we ook aan de slag met een visie op wonen en zorg. Daarbij past ook de visie op beschermd wonen die we onlangs hebben vastgesteld. Verder hebben we het college opgeroepen om alvast een plan te maken in verband met de dubbele vergrijzing. Want feit is dat de zorgkosten, vooral de Wmo-kosten, verder zullen toenemen. Aandachtspunt blijft voor ons ook (het tegengaan van) wachtlijsten. Wij gaan dus voor sociaal en toch betaalbaar.

Klimaat
Ook een enorm belangrijk onderwerp op de politieke agenda het afgelopen jaar. Willen we immers onze wereld leefbaar houden, dan moeten we nu maatregelen treffen. Als PGB waren wij dan ook een groot voorstander van het vaststellen van de regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) en van de transitievisie warmte. Als we hier samen de schouders onder zetten, zorgen we ervoor dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen. Met samen bedoelen we ook het Rijk. Zonder financiële steun vanuit de landelijke overheid zijn onze mogelijkheden beperkt.

Milieustraat
De milieustraat in Oisterwijk laat nogal wat te wensen over. Dat in tegenstelling tot die in Haaren. Daarom is het college aan de slag gegaan met de toekomst van onze milieustraten. Dat moet komend jaar leiden tot een toekomstbestendig plan. Als PGB hebben wij het college opgeroepen om in de tussentijd al te kijken naar zogenaamde quickwins. En daarnaast om de tarieven tussen Oisterwijk en Haaren al gelijk te trekken.

Buitengebied
In 2021 zijn we gestart met het opstellen van een visie op het buitengebied. Hiervoor zijn inmiddels diverse bijeenkomsten geweest over allerlei onderwerpen die spelen op ons platteland. Dat varieert van Natuur en Landschap tot Recreatie en Toerisme. En van (landelijk) Wonen tot (agrarische) Bedrijvigheid. Dit moet in het nieuwe jaar gaan leiden tot een koers waarmee we weer een tijd vooruit kunnen.

Hoogspanning
De raad heeft ingestemd met het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels tussen Tilburg en Best. Dat zorgt voor een mooier aanzien en voor meer mogelijkheden voor woningbouw. Inmiddels kunt u her en der al zien dat de werkzaamheden in volle gang zijn. Een mooie ontwikkeling!

Dienstverlening
Eind 2021 heeft de raad ingestemd met de visie op dienstverlening. Voor onze partij een belangrijk speerpunt, omdat het gaat over de wijze waarop je met inwoners omgaat. Wij vinden het van groot belang dat altijd helder is wie een vraag in behandeling heeft en wanneer hierop een reactie volgt. Dat geldt zeker ook voor inwonersinitiatieven, die ook onderdeel uitmaken van deze visie. Want niemand weet in onze ogen beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan onze inwoners zelf.

Verkeer
Afgelopen jaar hebben we ook regelmatig stilgestaan bij verkeersknelpunten in onze gemeente. Bij de jaarrekening hebben we er via een raadsmeerderheid voor gezorgd dat er een ton beschikbaar is om zulke situaties aan te pakken. Voorts hebben wij het college opgeroepen om duidelijkheid te bieden aan Moergestel over de uitvoering van het verkeersplan. En het goede nieuws is in ieder geval dat het fietspad naar Haghorst (deel Broekzijde) aangelegd gaat worden. Eindelijk!

Cultuur en erfgoed
Afgelopen jaar hebben we visie op erfgoed vastgesteld. Zeker voor een gemeente als Oisterwijk is dat erg belangrijk, omdat er nogal wat monumenten zijn. Die moeten we koesteren. Daarnaast zijn we in 2021 gestart met het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. En dan gaat het vooral over de wijze waarop wij invulling geven aan cultuur en dus niet (alleen) over onze cultuurcentra. Wij zijn benieuwd wat dat gaat opleveren in het nieuwe jaar.

Staalbergven
De discussie over de toekomst van het Staalbergven zal u zeker niet zijn ontgaan. Gelukkig hebben we als raad ervoor gekozen om deze unieke zwemlocatie in de bossen te behouden. Het college is nog bezig om hier nadere afspraken over te maken met Natuurmonumenten en komt dan in het nieuwe jaar terug naar de raad, vooral ook in verband met het kostenplaatje. Wij hebben er vertrouwen in dat we kunnen blijven zwemmen bij ‘het Staal’.

Vragen
In 2021 heeft PGB ook weer regelmatig vragen gesteld over maatschappelijke thema’s. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid rondom het spoor als gevolg van giftreinen, de communicatie rondom handhavingszaken, het behoud van een atletiekbaan voor Taxandria, het gebruik van carnavalswagens voor personenvervoer en de voortgang van de bouw aan de Wolvensteeg (slakkenhuis). Ook op deze manier proberen wij de vinger aan de pols te houden, ook in het nieuwe jaar.

2022
En dan zit het jaar 2021 er alweer op. Het eerste jaar samen met de kern Haaren en het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode. Maar hopelijk ook het laatste jaar dat Corona ons leven heeft beheerst. Als PGB zijn we er in ieder geval klaar voor om samen met de andere partijen in de raad en samen met de inwoners verder te bouwen aan een leefbare, veilige en gezonde gemeente. En dan hebben we het over Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. Wij gaan dus ook in het nieuwe jaar weer voor de Kracht van Samen!

 

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)