Terugblik op 2020

Het jaar 2020 zit erop! En wat voor een jaar. Het zal ons vooral bijblijven vanwege Corona, maar natuurlijk ook vanwege de herindelingsverkiezingen. En politiek gezien is er uiteraard ook het een en ander het vermelden waard. Hoogste tijd dus voor een terugblik op een veelbewogen jaar.

Corona

Sinds maart deed Corona echt zijn intrede in het land. Dus ook in Oisterwijk. Dat betekende politiek gezien uitstel van vergaderingen, digitaal vergaderen of met voldoende afstand vergaderen in Tiliander. Het was ook een zwaar jaar voor het bedrijfsleven en het verenigingsleven. Als PGB hebben we erop aangedrongen dat de gemeente zo nodig de helpende hand zou bieden. Verder was het erg druk bij de milieustraat. Daarom hebben wij erop aangedrongen dat er (extra) maatregelen getroffen zouden worden. En dankzij of ondanks Corona toch nog landelijk nieuws; de eerste kermis vond begin juli plaats in Moergestel.

Wisselingen in de raad

Zowel bij PGB als binnen het College vonden er wisselingen plaats. Sander Arkesteijn verhuisde naar buiten de gemeente en moest daarom stoppen als raadslid. Jurgen Bogers volgde hem begin maart op. Daarnaast ging Peter Smit als wethouder en kwam Eric ten Brink. En bij het afscheid van de oude raad,  namen we bij PGB afscheid van Rob van Seters, Ingrid van Boven en Jurgen Bogers.

Verkiezingen

Nagenoeg het hele jaar stonden in het teken van de verkiezingen. Het begon al in maart met de zogenaamde Kahoot-bijeenkomsten, waarin onze inwoners mee konden praten over ons verkiezingsprogramma. Daarnaast een kieslijst met maar liefst 50 kandidaten. En dan uiteindelijk de verkiezingen, geheel Corona-proof, op 18 november met als resultaat dat PGB wederom de grootste partij werd met 6 zetels. Een prachtig resultaat!

Formatie

Na de verkiezingswinst heeft PGB samen met de VVD een informateur aangesteld in de persoon van Gerard Vrenken. Na een gesprek met alle partijen was zijn advies aan deze 2 partijen om met D66 om tafel te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat er net voor het einde van het jaar een akkoord klaar was dat begin 2021 aan de nieuwe raad ter vaststelling wordt voorgelegd.

Haaren

In 2020 ging het ook al regelmatig over Haaren. Zo hebben we ons als PGB (met succes) ingezet om ervoor te zorgen dat de Haarense ruimtelijke principeverzoeken niet op de plank bleven liggen maar alvast zouden worden opgepakt door de nieuwe gemeente. Opvallend was ook dat de oude raad van Haaren nog voor het scheiden van de markt het bestemmingsplan buitengebied heeft vastgesteld, dat terwijl de ontvangende gemeenten hier grote vraagtekens bij hadden. En we zijn al bezig geweest om voor te bereiden welke regels er gaan gelden in de nieuwe gemeente; die van Oisterwijk, die van Haaren of soms allebei.

Woningbouw

In 2020 hebben we ons vaak bezig gehouden met woningbouw. Als PGB hebben we ons hard gemaakt voor het herinvoeren van de starterslening en het voorrang verlenen aan onze eigen inwoners om in onze gemeente te kunnen blijven wonen. Daarnaast hebben we bij het vaststellen van het afwegingskader voor woningbouwprojecten gepleit voor een plusambitie. Daarbij past uitstekend de keuze om een voorkeursrecht te vestigen op Pannenschuur VI en Oostelvoortjes II.

In juli hebben we ingestemd met de Gebiedsvisie voor KVL Noord (Nijverheidsweg), waarbij het bedrijventerrein gefaseerd kan worden omgezet naar wonen. Daarbij hebben we nog wel een oproep gedaan om in het overgangsgebied tussen de Sprendlingenstraat en Kerkhovensestraat geen grootschalige bedrijfsgebouwen oftewel ‘blokkendozen’ meer mogelijk te maken.

Qua projecten zijn we aan de slag gegaan om de Kartonnage los te trekken, maar het resultaat daarvan volgt pas begin 2021. Voor De Leye lag er een voorstel klaar om op voort te borduren, maar de meerderheid zette het project ‘Beekdal’ helaas op pauze.

In Moergestel hebben we ingestemd met Moergestels Midden, waardoor er 5 woningen gebouwd kunnen worden. Bienekebolders staat inmiddels (opnieuw) in de verkoop, waarbij het uitgangspunt is dat het pand blijft behouden en er vooral betaalbare woningen komen voor starters en senioren. Voor wat betreft de plannen tussen het Medisch Centrum en de Oude Pastorie is het belangrijk dat het dorpse karakter behouden blijft, zeker zo dichtbij de Reusel.

Arbeidsmigranten

De raad heeft budget vrij gemaakt om beleid op te stellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Vooruitlopend daarop hebben we al ingestemd met een plan om seizoensarbeiders te huisvesten bij het glastuinbouwbedrijf aan de Oliviersweg. Daarbij hebben we er wel voor gepleit dat er nog een goed gesprek moet plaatsvinden tussen de eigenaar en de buurt om hun zorgen zoveel mogelijk weg te nemen.

Permanente bewoning recreatieverblijven

De afgelopen jaren heeft de gemeente de toekomst van alle recreatieparken beoordeeld. Reden daarvan is dat in een aantal gevallen sprake is van permanente bewoning en van achterstallig onderhoud. Insteek is nog steeds dat de parken in eerste instantie zijn bedoeld voor recreatie, maar in een aantal gevallen wordt nu ook gekeken naar maatwerkoplossingen.

Veehouderij

Helaas nog geen grote successen om de overlast van de veehouderij terug te dringen. De raad kon het niet eens worden over een stip op de horizon, waarbij volgens ons het uitgangspunt zou moeten zijn een duurzame en circulaire landbouw. En ook geen meerderheid voor een geurverordening met strengere normen. Gelukkig wel een akkoord voor de uitkoop van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 in Heukelom, met behulp van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Maar vanwege een juridische adder onder het gras helaas nog niet definitief. Hopelijk alsnog groen licht in 2021!

Verkeer

Voor Moergestel is er een verkeersplan vastgesteld. Dat betekent dat we voornamelijk inzetten op maatregelen in de kom. Op aandringen van PGB komt er een onderzoek naar het uit elkaar halen van het zwaar verkeer, door in- en uitgaand verkeer over verschillende wegen te leiden.

Daarnaast hebben we er in Oisterwijk voor gekozen om meer ruimte te geven aan het langzaam verkeer. Dat is goed voor het milieu en voor de gezondheid en past uitstekend in een tijd dat mensen (vanwege Corona) veel meer thuis werken.

Den Donk en Stokeind

Afgelopen jaar zijn de kunstgrasvelden bij Trinitas in gebruik genomen. En eindelijk is er duidelijkheid over een nieuwe eigen plek voor Scouting Oisterwijk. Ze kunnen terecht in de voormalige kantine van RKSV Oisterwijk. Daarnaast loopt in Moergestel het initiatief van de voetbalclub Audacia, de tennisclub Stokeind, omnivereniging Roef! en Gilde St. Sebastiaan & Barbara om sportpark Stokeind op te waarderen. We verwachten dat hierover in het nieuwe jaar meer duidelijkheid komt. Vooruitlopend daarop hebben we al ingestemd met nieuwe handbalvelden en een nieuwe lichtinstallatie bij Roef!

Cultuurcentra

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de exploitatie van onze cultuurcentra. Hieruit komt een aantal zorgpunten naar voren. Voor ons als PGB is vooral van belang dat we met elkaar duidelijk maken wat we verstaan onder de ‘culturele motor’. Maar ook een sluitende exploitatie blijft voor ons een aandachtspunt.

Sociaal Domein

Om de tekorten binnen het sociaal domein het hoofd te bieden, waar nagenoeg alle gemeenten in het land ‘last’ van hebben, hebben we ingestemd met het Strijdplan. Dat betekent dat het best wat zakelijker mag, waarbij we meer uitgaan van wat iemand zelf kan of met inzet van zijn eigen netwerk. Maar ook nog steeds sociaal, dus dat je ondersteuning krijgt als je dat ook echt nodig hebt. Oftewel: Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig!

OZB

Bij de begroting stelde het college voor om de OZB nogmaals met 10% te verhogen, maar als PGB hebben we dit met succes weten te voorkomen. Er is namelijk al een ruim meerjarig sluitend financieel perspectief door de ombuigingen van de afgelopen jaren en niet te vergeten het Strijdplan Sociaal Domein. Hierdoor hebben we de lasten voor onze inwoners weten te beperken.

AZC

De raad heeft ingestemd met een nieuwe overeenkomst voor het Asielzoekerscentrum (AZC). Daarmee zijn vluchtelingen weer 2 jaar lang welkom in Oisterwijk, maar kijken we wel kritisch of het niet tot (te) veel overlast leidt. In dat kader is van belang dat we vooral inzetten op kansrijke vergunninghouders en dus niet op zogenaamde ‘veiligelanders’.

2021

En dat zit het jaar 2020 er alweer op. En kunnen we aan de slag met een nieuwe raad voor een nieuwe gemeente. Hopelijk slagen we er met elkaar in om Corona het hoofd te bieden en de nieuwe kern Haaren een warm welkom te geven. Als PGB zijn we er klaar voor om samen met de andere partijen in de raad en samen met de inwoners verder te bouwen aan een leefbare, veilige en gezonde gemeente. En dan hebben we het naast Haaren ook over Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Ook in het nieuwe jaar gaan wij dus voor de Kracht van Samen!

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)