Meer trillingen door een spoor minder?

Sinds enkele maanden ervaren veel inwoners meer overlast van trillingen veroorzaakt door het spoor. Tientallen inwoners hebben zich al gemeld. Onder hen ook Ingrid van Boven, kandidaat raadslid van Partij Gemeente Belangen: “Ik woon nabij het spoor en het verschil van de trillingen is enorm. Op dit moment zijn de trillingen een veel groter probleem dan het geluid.”

 

De omwonenden, die niet eens allemaal direct aan het spoor wonen, zijn zich nu aan het verzamelen om samen een vuist te kunnen maken. Dit doen ze ook door over de grenzen te kijken en contact te zoeken met inwoners van omliggende gemeenten (o.a. Vught) die dezelfde problemen ervaren.

Ook vragen de inwoners zich af of de politieke partijen gekend zijn in de infrastructurele aanpassingen aan het spoor in Oisterwijk. Is de politiek daarbij geïnformeerd over de effecten van deze maatregelen op het leefklimaat? Het gaat dan vooral om het weghalen van het derde spoor, waardoor er geen wissels meer zijn en treinen harder mogen rijden. Een inwoner schreef: “Wij ondervinden ernstige overlast van de aanpassingen aan het spoor en hoe zorgen jullie (politiek) ervoor dat we ons oude leefklimaat weer terugkrijgen?”

PGB vindt dat de gemeente de signalen serieus moet nemen en heeft daarom formele vragen gesteld aan het college. Wij roepen het college op om (in aanvulling op de reactie op de geluidsschermen) richting ProRail te reageren vanwege de trillingen die inwoners ervaren. Daarnaast wil PGB dat het college met de inwoners in gesprek gaat om samen de schouders er onder te zetten en dit probleem aan te pakken.

De brief aan het college

Geacht college,

Op 20 februari 2018 heeft u de Visie Ruimtelijke inpassingen geluidsschermen spoorlijn Oisterwijk vastgesteld (en naar ProRail gestuurd). In de commissie Ruimtelijke Zaken van 11 januari 2018 tijdens de behandeling van de discussienotitie C18/01 betreffende Geluidsschermen ProRail hebben verschillende partijen gesproken over de overlast van trillingen en dat de behandeling dus meer zou moeten omvatten dan alleen geluid.

Door het verwijderen van het derde spoor is gebleken dat de treinen een hogere snelheid mogen rijden dan voorheen. Dit zou te maken hebben met het wel of niet passeren van wissels. Hierdoor ervaren inwoners van onze gemeente fors meer overlast van trillingen van voorbij razende treinen dan voorheen.

PGB vraagt het college te luisteren naar de inwoners die nabij het spoor wonen en hebben aangegeven meer overlast te ervaren door trillingen. PGB wil het college oproepen om in aanvulling op voornoemde visie ook richting ProRail te reageren betreffende de trillingen.

Daarnaast adviseert PGB het college om in gesprek te gaan met meerdere andere gemeenten.

PGB heeft daarom de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het feit dat inwoners overlast ervaren van de trillingen?
  2. Bent u bereid om hierover met de inwoners die het betreft in gesprek te gaan?
  3. Bent u bereid om in aanvulling op voornoemde visie inzake geluidsschermen ook richting ProRail te reageren betreffende trillingen en derhalve de geluiden van onze inwoners over te brengen?
  4. Bent u bereid om – naast de gemeente Haaren – ook in gesprek te gaan met andere gemeenten die met hetzelfde probleem te maken hebben?

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik in afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dion Dankers
Raadslid Partij Gemeente Belangen