PGB positief over de perspectiefnota (PPN); over de nabije toekomst van Oisterwijk.

De gemeenteraad heeft op 5 juli de Perspectiefnota, of PPN, aangenomen. PGB steunt deze PPN van harte! In de PPN staan vele belangrijke, interessante ambities opgenomen, waarvoor raad en college zich hard gaan maken in 2019. Als PGB vinden wij het belangrijk en een echt winstpunt dat het college ons speerpunt, Luisteren naar de burger, heeft omarmd. Niet langer beslist de gemeente alleen over wat goed is voor Oisterwijk, vanaf nu worden onze inwoners bij belangrijke besluiten vooraf betrokken! Iedereen krijgt de kans ideeën in te brengen en zorgen te uiten bij plannen die in je eigen omgeving spelen. Dat is waar wij jaren voor gestreden hebben!

Eindelijk wijkplannen!

Ook op andere punten zien wij ons geluid duidelijk terug in deze PPN. We beginnen eindelijk met wijkplannen. De wijkbewoners zullen vooraf en tijdens het opstellen van deze plannen mee kunnen denken. Het is immers jullie wijk en wie weet er nu beter wat er goed gaat en wat beter kan, dan de mensen die er zelf wonen en leven?

Parkeerpobleem oplossen, niet verschuiven

Het parkeerprobleem in het centrum van Oisterwijk sleept al jaren. Wij hebben in onze motie, die door de hele raad is aangenomen, het college opgeroepen met inwoners van de getroffen straten in gesprek te gaan en een oplossing te zoeken waarmee het probleem nu wordt opgelost en niet 100 meter wordt opgeschoven.

Herstel sportvelden

Onze motie om het herstel van de sportaccommodaties van Roef! En Taxandria Atletiek voortvarend op te pakken is door de hele raad gesteund. Dit punt was onderdeel van onze motie waarin wij het college vroegen om een duidelijk en goed onderbouwd meerjarenonderhoudsplan voor onze sportaccommodaties. Beide verenigingen hebben als gevolg van achterstallig onderhoud door de gemeente in de afgelopen jaren van hun sportbonden te horen gekregen dat de accommodaties zijn afgekeurd. Wij vinden dat dat niet kan en ook niet meer voor mag komen! Dat geldt dus ook voor andere verenigingen, zoals Audacia en HOCO.

Andere moties

Wij hebben ook steun uitgesproken voor moties van de andere fracties.

  • Zo zijn wij het met bijvoorbeeld PrO en Algemeen Belang eens dat een duidelijke toegang naar zorg voor onze inwoners belangrijk is.
  • Ook de oproep aan het college voor de aanpak van diverse verkeersproblemen kan op onze steun rekenen. Wij hadden daarbij wel als kanttekening dat voor veel moties al onderzoeken lopen, waarvan in het najaar de resultaten en oplossingsrichtingen worden gepresenteerd.
  • Omdat de PPN een voorbereiding is voor de begroting 2019, roepen deze moties het college dus op in 2019 werk te maken van iets dat in het najaar van 2018 al tot uitkomsten leidt. De letterlijke teksten van de moties zijn daarmee in een aantal gevallen eigenlijk overbodig. Wij hebben veel van deze moties wel gesteund omdat het voor het college ook een belangrijk signaal is van wat de raad belangrijk vindt.

Het waren veel moties en dat geeft ook aan dat niet alleen PGB, maar al onze collega’s in de raad staan te popelen van deze bestuursperiode een succes te maken!

OZB helaas toch omhoog

We hebben helaas niet al onze punten kunnen realiseren. Na jaren van ‘Dagobert Duck’-beleid, waarin het vermogen van de gemeente is opgelopen maar bijvoorbeeld de sportaccommodaties slecht zijn onderhouden, vinden wij het tijd iets van dat opgepotte geld terug te geven aan onze inwoners. Jammer genoeg kon ons initiatief de OZB niet te indexeren in 2019 niet op steun van andere fracties rekenen. Dat betekent voor ons dat we naar andere manieren gaan zoeken om onze inwoners te laten profiteren van de grote reserves die zijn opgebouwd.

Dat doen we op een verantwoorde, degelijke manier. We gaan dus zeker geen Sinterklaas spelen, zoals de VVD aangeeft. Wij vinden dat een gemeente geen bedrijf is dat winst moet maken, maar een organisatie die geld nodig heeft om voorzieningen voor haar inwoners te realiseren en te onderhouden. Natuurlijk is het goed een reserve achter de hand te houden voor zwaardere tijden of onverwachte gebeurtenissen, maar dat is wel geld dat door iedereen in onze gemeente opgebracht wordt! Wij vonden en vinden dat het niet past trots te zijn op een steeds grotere reserve als je weet wie die reserve heeft opgebracht. Zeker niet als bijvoorbeeld onze sportclubs mede daardoor hun velden afgekeurd zien worden.

Vertrouwen in de samenwerking

Wat voor ons ook een grote winst is, is het verloop van de raadsvergadering. Alle fracties hebben de mogelijkheid gehad hun wensen in te brengen en te proberen de andere fracties te overtuigen in te stemmen. Deze discussies waren goed, soms fel maar altijd op de inhoud, met respect voor elkaar. Dat is hoe wij het graag zien. Met deze goede PPN, aangevuld met de aangenomen moties en amendementen en met goede discussies in de raad zien wij de toekomst van onze mooie gemeente zonnig in!

Heeft u vragen, suggesties of problemen of gewoon interesse om een keer een fractievergadering bij te wonen, laat het ons weten! Info@partijgemeentebelangen.nl
Onze eerste termijn bij de PPN kunt u op onze site, www.partijgemeentebelangen.nl nalezen.

Hieronder lees je nog onze volledige inbreng in 1e termijn van de raad.

Carlo van Esch, fractievoorzitter PGB

1e Termijn voor de PPN, de bijdrage van PGB

PGB heeft met veel belangstelling de eerste PPN in de nieuwe raadsperiode van het nieuwe college gelezen. De PPN geeft de nieuwe richting aan, zoals we die na de verkiezingen hebben neergelegd in het raadsprogramma. Als PGB geven wij graag onze kijk op deze PPN vanuit ons eigen gedachtengoed, waarbij Samen, Lokaal, Leefbaarheid, Sociaal en Realistisch centraal staan.

Allereerst twee algemene opmerkingen vooraf.  Ten eerste over de financiële onderbouwing. Deze was in onze ogen te beperkt om weloverwogen keuzes te maken. Goed dat er derhalve nog een aanvullende onderbouwing is gekomen, maar deze is zo laat gekomen en ook nog zodanig vaag dat we ook daarmee nog niet echt uit de voeten kunnen.

Daarnaast de input op het raadsprogramma. In een motie hebben wij het college gevraagd om een reactie voor te bereiden. Die ligt er inmiddels, maar ook daarmee kunnen wij niet echt uit de voeten. Wij hadden een inhoudelijke reactie verwacht op elk ingebracht punt, maar dat is niet het geval. Dat betekent derhalve dat we alsnog zelf aan de bak moeten. En dat zullen we dus ook doen.

Dan over naar de inhoud. PGB is zeer positief over het financieel plaatje. Een meerjarig sluitende begroting, een uitstekend weerstandsvermogen en de lasten niet meer laten stijgen dan trendmatig. Voor wat betreft dat laatste zijn wij echter van mening dat er nog voldoende structurele ruimte zit in de begroting, zodat de OZB in 2019 niet omhoog hoeft. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Voor wat betreft dienstverlening gaan wij ervan uit dat het college er nu echt werk van maakt dat onze inwoners weten wie een vraag in behandeling heeft en wanneer er een reactie volgt. De communicatie vanuit het gemeentehuis moet in die zin echt beter. Maar gelukkig krijgen we de afgelopen tijd al hoopvolle signalen hierover.

Dat geldt ook voor het betrekken van onze inwoners bij alles wat er reilt en zeilt binnen onze gemeente. In die zin zijn wij ook erg blij dat in de PPN staat dat we aan de slag gaan met wijkplannen voor en door inwoners. Eindelijk!

Dat onze inwoners staan te popelen om mee te denken en mee te praten over hun eigen leefomgeving hebben we afgelopen tijd mogen ervaren. Enkele voorbeelden: Oisterwijk trilt, KVL over verkeer en parkeren en Fietsdorp Moergestel dat pleit voor een fietspad langs de Oirschotseweg. Maar denk ook aan de inloopavond over verkeer in Moergestel die ontzettend veel input heeft opgeleverd. Wanneer mogen deze mensen een reactie verwachten vanuit het gemeentehuis? Oftewel, wanneer is er een Plan van Aanpak?

In het verlengde hiervan kaarten we meteen het parkeren in het centrum van Oisterwijk weer aan. Het lijkt erop dat de knelpunten nog steeds niet structureel zijn opgelost. Welke vervolgstappen ziet het college voor zich? Daarbij denken wij allereerst aan het in gesprek gaan met de mensen in de gedupeerde straten, maar anderzijds ook aan het realiseren van parkeervoorzieningen, bijvoorbeeld voor de ambtenaren. Daarvoor hebben wij ook een motie opgesteld.

Dat er een impuls nodig is door het achterstallig onderhoud van de openbare ruimte was ons al bekend, maar het lijkt erop dat dit nu ook nodig is bij onze sportaccommodaties, in ieder geval Roef en Taxandria Atletiek. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En hoe zit het met de andere accommodaties? Aangezien het college toch al met een voorstel komt met scenario’s voor het onderhoud van wegen en groen, stellen wij voor om dat ook te doen voor het onderhoud van onze sportaccommodaties. Vandaar bijgaande motie.

Gelukkig komt er qua voorzieningen een flinke boost op Sportpark Den Donk met een nieuw volwaardig zwembad, een nieuwe sporthal en een stekkie voor de scouting. En dan gaan we nu ook echt aan de slag met de fusie van de 3 voetbalclubs. Wij zijn benieuwd of we ook aan de slag gaan met Moergestel, zeker omdat er bij Roef ook achterstallig onderhoud is en Audacia ook al diverse malen aan de bel heeft getrokken.

En als we het dan toch over de voorzieningen in onze gemeente hebben, mogen de cultuurcentra natuurlijk niet ontbreken. Zeker niet na het schokkende nieuws van vorige week dat er toch weer liquiditeitsproblemen blijken te zijn. Hoogste tijd dus voor een update en een totaalplan met een daadwerkelijk gezonde exploitatie en waarbij de gebruikers nadrukkelijker een rol krijgen.

Voor de leefbaarheid in onze gemeente is het ook van groot belang dat er meer woningen komen. Prima dat we daarbij uitgaan van de behoeften en dat we op zoek gaan naar locaties, maar wij hebben nog steeds sterk de indruk dat het vooral gaat om betaalbare woningen voor jongeren en senioren. Wij zien met belangstelling uit naar het procesvoorstel dat kort na de zomer komt. Daarbij kunnen we dan ook de diverse suggesties bij het raadsprogramma een plek geven, bijvoorbeeld die van SVO. Als we er met elkaar op die manier voor kunnen zorgen dat er meer inwoners komen in onze gemeente, is dat meteen ook goed voor het winkelbestand, de scholen en het verenigingsleven.

In dit kader willen we nog wel ingaan op een aantal specifieke locaties. Ten eerste de Kartonnagefabriek. We hebben begrepen dat er inmiddels een nieuw plan is. Wij zijn benieuwd. En natuurlijk het pand van Mensink in Moergestel. Iedereen is blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren, maar er zijn wel zorgen over de massale bouw die dreigt te ontstaan tegen de kerk aan. Vraag aan het college is of er een compromis mogelijk is.

Daarnaast lezen wij in de PPN dat het college aan de slag wil gaan met een aantal deelvisies, namelijk het Taxandria-terrein, omgeving Stanislaus en de noodgebouwen op Den Donk. Wij gaan ervan uit dat het college onze inwoners en ons als raad daar tijdig bij betrekt.

Wij missen in de PPN overigens onze monumenten. Vorig jaar heeft het college toegezegd hiermee aan de slag te gaan, maar wij hebben sindsdien niks meer vernomen. Hoe staat het ervoor?

Als PGB zijn wij ook erg benieuwd naar de duurzaamheidsagenda en het veehouderijbeleid.  Volgens het raadsprogramma gaan we daar dit jaar nog mee aan de slag. Daar rekenen wij dus op. Bij het raadsprogramma zijn hierover diverse reacties binnengekomen die we hierin kunnen meenemen.

Wij hebben ook gelezen in de PPN dat het college de economische visie gaat evalueren. Wij gaan ervan uit dat dit in overleg met de ondernemers gaat gebeuren. In dat kader nog wel de vraag of er inmiddels contact is geweest met Centrum Management en Buitengebied Management over hun 10 punten plan. En of er al verbinding is gemaakt met Ondernemersvereniging Moergestel.

Dan het sociaal domein. Wij vinden het van groot belang dat onze inwoners weten waar ze met een zorgvraag terecht kunnen. Daarnaast ondersteunen wij van harte dat we prioriteit geven aan het tegengaan van eenzaamheid en armoede. En daarnaast extra aandacht voor alle mantelzorgers.

Wij hebben nog wel grote zorgen over jeugdhulp. Hoe houden we hier in Oisterwijk grip op? Wij zouden graag zien dat het college met een plan van aanpak komt om beheersmaatregelen te nemen.

Een simpele quickwin op weg naar een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen is de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, zoals SKN heeft geopperd. Hoe staat het met het onderzoek zoals opgenomen in het raadsprogramma? Wanneer gaat dit plaatsvinden?

Al met al zien wij als PGB de toekomst zonnig in. Cruciaal daarbij blijft voor ons het luisteren naar de signalen van onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen, zodat Oisterwijk echt aan zet komt. Laten we met elkaar blijven werken aan onze Parel in ’t Groen, want Samen kom je verder!

Tot zover in eerste termijn.